Zavádzajúce a neetické praktiky v PR

KONFLIKT ZÁUJMOVposkytovanie PR a komunikačných služieb priamym konkurentom, ako aj klientom z rovnakého sektora bez vzájomného súhlasu.

PLAGIÁTORSTVOv PR praxi znamená použiť diela, štúdie, autorské informácie, citácie bez uvedenia zdroja a autora a privlastniť si ich za svoje.

SPRIADANIE (SPINNING)v PR, marketingu a zvlášť v politickej komunikácii ide o praktiku založenú na selektívnom vyberaní faktov, ohýbaním pravdy a vedomom skresľovaní informácií a udalostí, s cieľom zavádzajúco ovplyvniť  mienku verejnosti.

UPLÁCANIE NOVINÁROValebo uplácanie médií. Tým sa už zďaleka nemyslí platenie novinárov za to, že spracujú článok, či reportáž v prospech firmy či produktu.  Dnes je skôr bežné médiá uplácať darmi, rôznymi možnosťami testovať produkty a služby (autá, elektronika, dovolenkové destinácie, …), neštandardnými press tripmi, ale aj zľavami na produkty či služby, s cieľom pozitívneho výstupu o firme či produkte v danom médiu.

GREENWASHING  – poskytovanie nepravdivých informácií, neúplných argumentov, neuvádzanie dôležitých faktov a budovanie falošného imidžu o tom, ako je firma, produkt, služba udržateľná a ekologická.

FALOŠNÉ SPRÁVYčlánky, správy, ale aj web stránky, ktoré zámerne využívajú nepravdivé a zavádzajúce informácie, s cieľom poškodiť reputáciu firmy, značky, osoby alebo manipulovať a vyvolať cez emócie, neoprávnené obavy a strach nálady a atmosféru v komunite či spoločnosti.

ÚČELOVÉ PRIESKUMY A ŠTÚDIE  – patria do kategórie falošných správ. Práve v PR praxi sú na Slovensku častou neetickou praktikou. Využívajú nerelevantné či nereprezentatívne prieskumy verejnej mienky, často vymyslené, neoverené, neúplné štúdie alebo vedecké poznatky. Cieľom je vyvolať dojem odbornosti, pravdivosti, nezávislosti a dôvery, s cieľom útočiť na konkurenciu alebo manipulovať verejnou mienkou.

FALOŠNÝ OBRAZ (ASTROTURFING)je vytváranie falošného dojmu o pozitívnej podpore firmy, inštitúcie, politika, jednotlivca, iniciatívy,  produktu alebo služby pod falošnou domnienkou, že ide o komunikáciu bežného človeka. Dnes prebieha hlavne online formou príspevkov ktoré sa javia ako autentické, ale sú moderované a zaplatené zadávateľom.

FALOŠNÉ ÚČTYsú tiež častou súčasťou astroturfingu. Pod falošnými menami v online svete a na sociálnych sieťach prebehajú riadené komunikačné aktivity a kampane, ktoré využívajú skupiny trollov alebo botov. Ich význačnou charakteristikou sú negatívne, a mnohokrát agresívne útoky na konkurenta, s cieľom provokovať k emocionálnym reakciám a poškodeniu mena.