Podmienky členstva

 

Riadnym členom APRSR sa môže stať právnická osoba, ktorá:

 

  • je oprávnená poskytovať služby v oblasti public relations v Slovenskej republike a preukázateľne tieto služby poskytuje;
  • súhlasí s poslaním APRSR, jej platnými stanovami a etickým kódexom;
  • súhlasí so Štokholmskou chartou ICCO a Chartou IPRA o transparentnosti spolupráce s médiami;
  • podala riadne vyplnenú písomnú žiadosť o prijatie za člena v APRSR Valnému zhromaždeniu APRSR;
  • a zároveň bola za člena na základe riadnej písomnej žiadosti prijatá rozhodnutím Valného zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou členov.