Memorandum

Preambula

Poslaním riadenej komunikácie je v prvom rade podporovať dôveryhodnosť. S vývojom sociálnych sietí sa mení prostredie, v ktorom sa komunikácia odohráva. V tomto prostredí je oveľa ťažšie komunikáciu kontrolovať, identifikovať záujmy diskutujúcich a rozličných iniciatív. Dôveryhodnosť informácií je tak pod čoraz väčším tlakom.

Dlhodobý cieľom Asociácie public relations Slovenskej republiky (APRSR) je prispievať k rozvoju odvetvia komunikácie, presadzovať etické štandardy, vzdelávať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať prostredie, v ktorom sú komunikačné služby poskytované.

Členské agentúry APRSR, ako aj združenia, organizácie a komerčné spoločnosti, ktoré prijali Memorandum Etika v digitálnej komunikácii, si uvedomujú svoju osobitnú zodpovednosť. Postupy pri zadávaní, riadení a realizácii komunikačných kampaní opierajú o zásady uvedené v memorande. Tieto zásady presadzujú rovnako v komunikácii v tradičných, online médiách aj na sociálnych sieťach.

Zásady

Etická riadená komunikácia sa opiera o základné zásady, ktoré usmerňujú zadávateľov aj realizátorov. Tieto zásady predstavujú praktický návod, ako riešiť etické dilemy. K základným zásadám patrí:

Dbať na integritu informácií
Komunikační profesionáli nesmú vedome zavádzať cieľové skupiny. Musia urobiť maximum pre správnosť a presnosť informácie, s ktorou pracujú. Tvorba a šírenie falošných správ a informácií sú jasným popretím tejto dobrej praxe.

Jasne deklarovať záujmy
Špecificky v online prostredí dbajú komunikační profesionáli na jasné označenie zadávateľa, komerčnej spolupráce a otvorene prezentujú názory zadávateľa. Vytváranie a využívanie falošných profilov sú jasným popretím tejto dobrej praxe.

Upozorňovať na neetické praktiky
Komunikační profesionáli majú špecifické postavenie, v ktorom si viac uvedomujú techniky presadzovania záujmov rozličných skupín. Majú preto povinnosť upozorniť na zavádzajúce praktiky, ako, napríklad, na existenciu falošných profilov, tvorbu a šírenia falošných správ.

Budovať dôveru
Komunikační profesionáli majú presadzovať komunikačné riešenia, ktoré budujú atmosféru dôvery, spolupráce, a otvorenosti. Tieto princípy rovnako presadzujú do internej komunikácie, aby sa tieto zásady stali bežnou praxou.

Odmietnuť neetické požiadavky
Komunikační profesionáli majú právo neprijať zadanie od interného alebo externého objednávateľa, ktoré smeruje k neetickým postupom, ako napríklad využívanie falošných profilov alebo šírenie falošných správ a informácií. Povinnosťou profesionálov je oznámiť túto skutočnosť na právne oddelenie zadávateľa s odvolaním sa na etické štandardy odvetvia a toto memorandum.

Riešenie porušení etiky
Etika v digitálnej komunikácii vychádza z princípov dobrej praxe, keďže aktuálne neexistuje legislatíva, ktorá by porušenia upravovala. Porušenie etických princípov riešia na princípe samoregulácie jednotlivé profesionálne asociácie a združenia. APRSR ponúka pri riešení neetických praktík svoje expertné kapacity.

Zoznam signatárov
Dokument Memorandum Etika v digitálnej komunikácii podporujú a zaväzujú sa presadzovať nižšie uvedené organizácie a spoločnosti. Signatári zároveň vítajú záujem ďalších subjektov o pripojenie sa k memorandu.

Top