Máte etický podnet?

Ak máte akékoľvek podozrenie z porušovania Etického kódexu APRSR na strane agentúry, jej zamestnancov, spolupracovníkov, ako aj na strane firiem a inštitúcií napíšte nám správu na:  podnety@asociaciapr.sk

Podnet by mal obsahovať minimálne tieto náležitosti:

Predmet, popis podnetu – čoho sa týka – podrobnejšie, ale vecne rozpísaná dôvod podnetu / sťažnosti, vrátane odporúčania na konkrétny bod alebo body Etického kódexu, ktoré mali byť porušené.

Časový horizont – kedy malo dôjsť k porušeniu Etického kódexu APRSR.

Na koho je podnet smerovaný – kto porušil podľa vás Etický kódex APRSR – celý názov agentúry, firmy, inštitúcie alebo v prípade podnetu na konkrétnu osobu – meno, priezvisko a názov agentúry / firmy / inštitúcie, pre ktorú pracuje, resp. s ňou spolupracuje.

Kto podáva podnet – FO (meno, priezvisko, adresa, kontakt) alebo PO – názov, IČO, kontaktná osoba – meno, priezvisko, kontakt.

Prílohy a linky – všetky relevantné dokumenty a informácie, ktoré sú dôkazom daného porušenia Etického kódexu APRSR.