Orgány APRSR

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie APRSR je najvyšším orgánom APRSR. Skladá sa zo zástupcov všetkých riadnych členov APRSR s hlasovacím právom. Zástupcu na valné zhromaždenie si určuje každý riadny člen samostatne.

Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom APRSR. Prezídium tvorí 5 členov APRSR, vrátane prezidenta APRSR. Na čele Prezídia APRSR stojí prezident APRSR.

Stále komisie a ad hoc komisie

APRSR môže na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia alebo Prezídia zriadiť stále komisie alebo ad hoc komisie. Stále komisie a ad hoc komisie sú odbornými, expertnými a iniciatívnymi orgánmi, ktoré sa ustanovujú na riešenie a posudzovanie rôznych otázok, ktoré súvisia s činnosťou APRSR. Komisie sa vytvárajú z radov riadnych členov.

Soňa Lexmanová

Soňa Lexmanová

PREZIDENTKA APRSR / PREZÍDIUM

SKPR STRATEGIES

Katarína Remiaš

Katarína Remiaš

ETICKÁ KOMISIA / PREZÍDIUM

1st CLASS AGENCY

Kateryna Matúšková

Kateryna Matúšková

PREZÍDIUM

SKPR

Juraj Caránek

Juraj Caránek

PREZÍDIUM

Seesame

Adam Bačkor

Adam Bačkor

PREZÍDIUM

Getlike

Stanovy

I. Základné ustanovenia

1.1 Asociácia public relations Slovenskej republiky“, skratka „APRSR“ je občianskym združením založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení. APRSR združuje právnické osoby z oblasti public relations pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú podmienky stanovené týmito stanovami.

1.2 Názov združenia je: Asociácia public relations Slovenskej republiky. Skrátený názov združenia je: APRSR.

1.3 Sídlom združenia je: Šustekova 51, Bratislava 851 04

1.4 Združenie je založené na dobu neurčitú.

I. Základné ustanovenia

1.1 Asociácia public relations Slovenskej republiky“, skratka „APRSR“ je občianskym združením založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení. APRSR združuje právnické osoby z oblasti public relations pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú podmienky stanovené týmito stanovami.

1.2 Názov združenia je: Asociácia public relations Slovenskej republiky. Skrátený názov združenia je: APRSR.

1.3 Sídlom združenia je: Šustekova 51, Bratislava 851 04

1.4 Združenie je založené na dobu neurčitú.

II. Ciele a činnosť APRSR

2.1 Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations v Slovenskej republike a zastupovať záujmy jej členov s ohľadom na prospech celej spoločnosti.

2.2 APRSR napĺňa svoje ciele svojou činnosťou, ku ktorej patrí:

 

 1. budovanie dobrej reputácie oblasti public relations,
 2. reprezentácia a zastupovanie záujmov svojich členov v Slovenskej republike, v zahraničí a v medzinárodných organizáciách v oblasti public relations,
 3. dbanie o to, aby členovia dodržiavali stanovy APRSR, platný etický kódex APRSR a Štokholmskú chartu ICCO (International Communication Consultancy Organization) a Chartu IPRA (International Public Relations Association) o transparentnosti spolupráce s médiami,
 4. zabezpečovanie tvorivej výmeny myšlienok a praktických skúseností členov,
 5. zvyšovanie profesionálnej kvalifikácie členov,
 6. zhromažďovanie odborných poznatkov a podnecovanie vedeckého výskumu v oblasti public relations,
 7. organizovanie stretnutí, konferencií a podujatí za účelom zdokonaľovania znalostí a zručností v oblasti public relations,
 8. vytváranie priestoru na diskusiu a riešenie spoločných odborných problémov z oblasti public relations,
 9. prehlbovanie profesionálnych kontaktov v oblasti public relations,
 10. určovanie profesionálnych štandardov služieb v oblasti public relations, kultivovanie trhu v oblasti public relations,
 11. tvorbu a zastrešovanie a dohľad nad etickým správaním sa PR agentúr a profesionálov,
 12. prispievanie k sprehľadneniu trhu public relations v Slovenskej republike,
 13. nadväzovanie kontaktov so zahraničnými a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti public relations, ako i ďalšími partnerskými organizáciami, inštitúciami a subjektmi na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
 14. prispievanie k porozumeniu medzi subjektmi, skupinami subjektov a inštitúciami v oblasti public relations a usilovanie sa o harmonizáciu ich rôznorodých názorov.

III. Členstvo – prijatie za člena, členské príspevky

3.1 APRSR rozoznáva jeden typ členstva, a to riadne členstvo;

3.2 Riadnym členom APRSR sa môže stať právnická osoba, ktorá:

 1. je oprávnená poskytovať služby v oblasti public relations v Slovenskej republike a preukázateľne tieto služby poskytuje,
 2. súhlasí s poslaním APRSR, jej platnými stanovami a etickým kódexom,
 3. súhlasí so Štokholmskou chartou ICCO a Chartou IPRA o transparentnosti spolupráce s médiami,
 4. podala riadne vyplnenú písomnú žiadosť o prijatie za člena v APRSR Valnému zhromaždeniu APRSR; a zároveň
 5. bola za člena na základe riadnej písomnej žiadosti prijatá rozhodnutím valného zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou členov.

3.3 Právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky stanovené v ods. 3.2 bod i) až v) týchto stanov a ktorá má záujem o riadne členstvo v APRSR musí k písomnej žiadosti o prijatie za riadneho člena doložiť nasledovné doklady:

 1. výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
 2. písomné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom, že bude dodržiavať platné stanovy APRSR; platný etický kódex APRSR, Štokholmskú chartu ICCO a Chartu IPRA o transparentnosti spolupráce s médiami,
 3. uhradiť členský príspevok najneskôr do 31.3. daného kalendárneho roka po vystavení faktúry od APRSR,
 4. 2 referencie od klientov potvrdzujúce, že pre týchto klientov záujemca o členstvo poskytuje služby v oblasti public relations v Slovenskej republike, s presným vymedzením o aké služby sa jedná, podpísané štatutárnym orgánom týchto klientov,
 5. podpísané 2 referencie od členských agentúr APRSR, ktoré sa zaručia za prijatie právnickej osoby za riadneho člena APRSR.

3.4 Pod službami z oblasti public relations, ktorých poskytovanie klientom je záujemca o členstvo povinný preukázať, je potrebné rozumieť nasledovné služby:

 1. reputačný manažment,
 2. média eventov,
 3. v rámci strategického plánovania navrhovať, realizovať a vyhodnocovať public relations stratégiu a jednotlivé nástroje,
 4. interná komunikácia (Internal Communication),
 5. budovanie vzťahov s médiami (Media Relations),
 6. komunikáciu v online prostredí (Digital PR),
 7. pôsobenie prostredníctvom tretích osôb (Third Party Endorsement),
 8. riešenie problematických otázok (Issues Management),
 9. sponzorovanie (Sponzoring),
 10. lobing a manažment verejných záležitostí (Lobbying and Public Affairs),
 11. riedenie vzťahov k investorom (Investor Relations),
 12. riadenie vzťahov k menšinám (Minority Relations),
 13. riadenie vzťahov s miestnymi komunitami (Community Relations),
 14. riadenie vzťahov s odvetvovými partnermi (Industry Relations),
 15. riadenie vzťahov s vládnymi inštitúciami (Government Relations),
 16. vytváranie a udržovanie dobrej povesti a mena (Goodwill Management),
 17. zabezpečovanie vzťahov so zamestnancami (Employee Relations).

3.5 Žiadateľ sa stáva riadnym členom rozhodnutím Valného zhromaždenia APRSR nadpolovičnou väčšinou o prijatí žiadateľa za riadneho člena a uhradením členského príspevku.

3.6 O výške členských príspevkov, dobe, za ktoré sa členské príspevky platia a spôsobe ich úhrady rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou.

IV. Členské práva a povinnosti

4.1 Riadny člen má predovšetkým tieto práva:

 1. voliť svojich zástupcov a byť volený za zástupcov do orgánov APRSR spôsobom a podľa zásad uvedených v stanovách,
 2. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a hlasovať na ňom,
 3. používať vo všetkých formách obchodného styku a styku s verejnosťou označenie, z ktorého je zrejmé členstvo v APRSR,
 4. využívať podľa pravidiel určených Prezídiom APRSR prostriedky a zariadenia APRSR,
 5. podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom APRSR,
 6. zúčastňovať sa na akciách usporadúvaných APRSR,
 7. byť informovaný o činnosti APRSR, a
 8. iné práva, ktoré vyplývajú z týchto stanov alebo iných právnych noriem.

4.2 Riadni členovia APRSR majú najmä nasledovné povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy a etický kódex APRSR, rozhodnutia príslušných orgánov APRSR, Štokholmskú chartu ICCO a Chartu IPRA o transparentnosti spolupráce s médiami, ako aj iné právne normy súvisiace s činnosťou APRSR,
 2. vyvíjať činnosť smerujúcu k naplneniu cieľov a poslania APRSR a zdržať sa všetkého, čo by bolo v rozpore s cieľmi APRSR a čo by mohlo uškodiť dobrému menu a záujmom APRSR,
 3. uhradiť členské príspevky najneskôr do 31.3 daného kalendárneho roka po vystavení faktúry od APRSR,
 4. sledovať v účtovníctve oddelene čisté prijaté honoráre za služby v oblasti public relations od svojich klientov,
 5. každoročne v termíne určenom Prezídiom APRSR predložiť generálnemu sekretárovi výšku čistých odmien (honorárov) za služby z oblasti public relations a obrat týkajúci sa public relations,
 6. iné povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto stanov alebo iných právnych noriem.

V. Pozastavenie riadneho členstva a rozhodnutie o vylúčení riadneho člena

 • 5.1 Riadne členstvo v APRSR môže byť pozastavené Prezídiom APRSR a ukončené na návrh Prezídia APRSR rozhodnutím Valného zhromaždenia z týchto dôvodov:

  1. závažného porušenia stanov APRSR, platného etického kódexu APRSR, Štokholmskej charty ICCO (International Communication Consultancy Organization) a Charty IPRA o transparentnosti spolupráce s médiami,
  2. neuhradenia členského príspevku napriek písomnej výzve na uhradenie vyhotovenej Prezídiom APRSR,
  3. z iných dôvodov, ktoré odporujú záujmom APRSR.

  5.2 V prípade pozastavenia riadneho členstva, riadny člen nie je oprávnení vykonávať práva súvisiace s ich riadnym členstvom v APRSR.

  5.3 V prípade, že riadny člen, ktorého riadne členstvo bolo pozastavené Prezídiom APRSR, neodstránia do 2 mesiacov od pozastavenia členstva dôvody, ktoré viedli k tomuto pozastaveniu, Prezídium APRSR je oprávnené dať Valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie riadneho člena z APRSR.

  5.4 Návrh na pozastavenie riadneho členstva musí byť podaný Prezídiu APRSR, musí byť písomný a odôvodnený. Oprávnenie na podanie takéhoto návrhu Prezídiu APRSR majú všetci riadni členovia APRSR.

  5.5 O vylúčení riadneho člena rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou. Rozhodnutie o vylúčení riadneho člena nie je obmedzené žiadnou lehotou.

VI. Zánik členstva

6.1 Riadne členstvo v APRSR zaniká:

 1. na vlastnú žiadosť riadneho člena okamihom doručenia žiadosti o ukončení riadneho členstva Prezídiu APRSR alebo dátumom uvedeným v tejto žiadosti,
 2. rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení riadneho člena z APRSR z dôvodov stanovených v čl. V týchto stanov, a
 3. zánikom právnickej osoby.

6.2 Po zániku riadneho členstva pred uplynutím lehoty, na ktorú daný člen uhradil členský príspevok, nemá bývalý člen nárok na vrátenie členského príspevku a ani jeho časti.

VII. Orgány APRSR

7.1 APRSR má nasledovné orgány:

 1. Valné zhromaždenie,
 2. Prezídium,
 3. Stále komisie a ad hoc komisie.

7.2 Všetci členovia orgánov APRSR sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami APRSR a jej riadnych členov. Členovia orgánov, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone pôsobnosti sú povinní nahradiť škodu, ktorú tým APRSR spôsobili. Členovia orgánov nezodpovedajú za škodu, ak preukážu, že postupovali pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konajú v záujme spoločnosti.

VIII. Valné zhromaždenie APRSR

8.1 Valné zhromaždenie APRSR je najvyšším orgánom APRSR. Skladá sa zo zástupcov všetkých riadnych členov APRSR s hlasovacím právom. Zástupcu na valné zhromaždenie si určuje každý riadny člen samostatne. Ak je zástupcom riadneho člena iná fyzická osoba ako člen štatutárneho orgánu riadneho člena oprávnený konať za spoločnosť samostatne, je povinný preukázať svoje oprávnenie na hlasovanie a/alebo účasť na valnom zhromaždení písomným poverením od štatutárneho orgánu riadneho člena, oprávneného konať za riadneho člena.

8.2 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti APRSR, najmä o nasledovnom:

 1. schvaľuje stanovy APRSR a ich zmeny,
 2. volí prezidenta APRSR,
 3. volí a odvoláva členov Prezídia a generálneho sekretára,
 4. prerokováva návrhy predložené Prezídiom,
 5. schvaľuje plán a program činnosti APRSR na ďalšie obdobia,
 6. schvaľuje správu o činnosti APRSR za predchádzajúci kalendárny rok na základe návrhu Prezídia APRSR,
 7. schvaľuje správu o hospodárení APRSR za predchádzajúce účtovné obdobie na základe návrhu Prezídia APRSR,
 8. schvaľuje rozpočet APRSR na ďalšie obdobie na základe návrhu Prezídia APRSR,
 9. rozhoduje o zániku APRSR a naložení s jej majetkom,
 10. rozhoduje o vylúčení riadneho člena na návrh Prezídia APRSR,
 11. rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré vyplývajú zo stanov alebo ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie vyhradí,
 12. rozhoduje o výške členských poplatkov.

8.3 Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz do roka a zvoláva ho generálny sekretár, ak sa v týchto stanovách nestanovuje inak.

8.4 Každý riadny člen APRSR má na valnom zhromaždení jeden hlas, bez ohľadu na počet zamestnancov. Hlasy všetkých riadnych členov sú rovnocenné.

8.5 O konaní valného zhromaždenia musia byť všetci riadni členovia riadne oboznámení písomne (prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného poštou, kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom), a to minimálne 14 kalendárnych dní vopred. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky podstatné informácií týkajúce sa valného zhromaždenia, najmä dátum, čas a miesto konania a program valného zhromaždenia.

8.6 Valné zhromaždenie je povinný zvolať generálny sekretár aj v prípade, ak to navrhne Prezídium APRSR, a to v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu na zvolanie valného zhromaždenia Prezídiom APRSR.

8.7 Valné zhromaždenie môže zvolať aj samotné Prezídium APRSR bez spolupráce generálneho sekretára, ak sa na tom uzniesla nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na zvolanie valného zhromaždenia sa vzťahuje odsek 8.5 týchto stanov.

8.8 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní 2/3 riadnych členov APRSR s hlasovacím právom. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie v stanovenom termíne uznášaniaschopné, generálny sekretár alebo Prezídium APRSR zvolá náhradný termín.

8.9 Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov s hlasovacím právom. Na zmenu stanov, menovanie alebo odvolanie prezidenta APRSR, obsadenie Prezídia APRSR, prijatie rozhodnutia o zániku APRSR, a menovanie alebo odvolanie generálneho sekretára je potrebný súhlas 3/5- väčšiny všetkých prítomných riadnych členov s hlasovacím právom.

8.10 Za rozhodnutie valného zhromaždenia je možno hlasovať aj písomne alebo e-mailom zaslaním svojho hlasovania Prezídiu APRSR. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia valného zhromaždenia považujú za prítomných.

8.11 Valné zhromaždenie vedie prezident APRSR.

8.12 O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje prezident APRSR svojím podpisom. Kópia zápisnice z valného zhromaždenia sa rozosiela všetkým riadnym členom, bez ohľadu na ich účasť na valnom zhromaždení.

IX. Prezident APRSR a Prezídium APRSR

9.1 Prezídium je výkonným orgánom APRSR.

9.2. Prezídium tvorí 5 členov APRSR, vrátane prezidenta APRSR. Na čele Prezídia APRSR stojí prezident APRSR. Jednanie prezídia APRSR riadi prezident APRSR. Funkciu prezidenta APRSR a členov prezídia APRSR môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu riadneho člena a sú oprávnené konať v mene riadnych členov.9.3. Funkcia prezidenta APRSR sa obsadzuje na dva roky a môže byť zvolený na maximálne dve funkčne obdobia. Volí ho a odvoláva Valné zhromaždenie súhlasom 3/5 prítomných riadnych členov s hlasovacím právom na základe jeho prezentácie ideí, smerovania a vízii APRSR.

9.3. Členov Prezídia APRSR volí a odvoláva Valné zhromaždenie súhlasom 3/5 prítomných riadnych členov. Funkčné obdobie Prezídia je dvojročné.

9.4 Prezídium APRSR má nasledovné oprávnenia:

 1. vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia;
 2. predkladá správy a návrhy valnému zhromaždeniu, pripravuje jeho rokovania,
 3. pripravuje plán a program činnosti APRSR na ďalšie obdobia,
 4. pripravuje správu o činnosti APRSR za predchádzajúci kalendárny rok,
 5. určuje prostriedky a spôsob zabezpečovania rozvoja APRSR,
 6. hospodári s majetkom APRSR, zabezpečuje vedenie účtovníctva,
 7. pripravuje návrh rozpočtu APRSR na ďalšie obdobia, pripravuje rozpočty jednotlivých akcií,
 8. vedie evidenciu riadnych členov,
 9. iné oprávnenia, ktoré pre ňu vyplývajú z týchto stanov alebo z rozhodnutia valného zhromaždenia,
 10. kontroluje hospodárenie APRSR z hľadiska účelnosti vynakladania prostriedkov a správnosti vedenia účtov.

9.5 Prezident APRSR má najmä reprezentatívnu funkciu. Má zároveň nasledovné oprávnenia:

 1. zastupuje APRSR navonok pri všetkých verejných akciách, najmä odborných konferenciách, seminároch, tlačových konferenciách,
 2. v spolupráci s generálnym sekretárom pripravuje zasadnutia valného zhromaždenia a Prezídia,
 3. vedie zasadania Prezídia a valného zhromaždenia,
 4. dbá o vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia valného zhromaždenia a Prezídia, kontroluje ich správnosť a zabezpečuje ich distribúciu všetkým riadnym členom APRSR,
 5. pripravuje prehľady trhu v oblasti public relations na základe údajov od riadnych členov,
 6. iné oprávnenia stanovené týmito stanovami alebo schválené Prezídiom.

9.6 V prípade prekážky na strane prezidenta APRSR, ktorá by mu bránila vo výkonne jeho funkcie, je Prezídium APRSR povinné písomne menovať svojho zástupcu. Zástupca prezidenta APRSR má rovnaké oprávnenia ako samotný prezident. Zástupca prezidenta APRSR môže vykonávať svoju funkciu až do písomného odvolania poverenia zo strany Prezídia APRSR. Zástupca prezidenta APRSR zastáva funkciu maximálne do novej voľby prezidenta APRSR.

9.7 Prezídium APRSR je uznášaniaschopné v prípade prítomnosti najmenej 3 riadnych členov APRSR vrátane prezidenta APRSR.

9.8 Prezídium prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta APRSR.

9.9 Za rozhodnutie Prezídia APRSR je možno hlasovať aj písomne, per rollam, zaslaním svojho hlasovania prezidentovi APRSR. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia Prezídia považujú za prítomných.

9.10 Prezídium môže poveriť svojich jednotlivých členov zodpovednosťou za aktivity alebo projekty APRSR a udeliť týmto členom aj kompetencie rozhodovať a zastupovať APRSR v rámci danej aktivity alebo projektu schváleného APRSR.

9.11 Prezídium zasadá podľa potreby, ale najmenej štyri krát do roka a je zvolávaná písomne (prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného poštou, kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom) prezidentom APRSR, a to minimálne 7 kalendárnych dní vopred. Oznámenie o konaní Prezídia musí obsahovať všetky podstatné informácie týkajúce sa Prezídia, najmä dátum, čas a miesto konania a program výkonnej rady.

9.12 O zasadaní Prezídia sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje prezident APRSR svojím podpisom. Kópia zápisnice z Prezídia sa rozosiela všetkým riadnym členom APRSR.

9.13 Prezident APRSR je štatutárnym orgánom APRSR, t.j. je oprávnený konať a podpisovať za APRSR vo všetkých záležitostiach. Prezident APRSR môže na tieto úkony splnomocniť aj generálneho sekretára.

X. Generálny sekretár a konanie za APRSR

10.1 Generálneho sekretára volí a odvoláva valné zhromaždenie 3/5 väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom. Generálnym sekretárom môže byť akákoľvek fyzická osoba stanovená Prezídiom, bez ohľadu na skutočnosť či má nejaký vzťah k riadnym členom APRSR.

10.2 Generálny sekretár má tieto právomoci:

 1. je oprávnený konať a podpisovať za APRSR v záležitostiach poverených prezidentom APRSR,
 2. vedie administratívu APRSR,
 3. pomáha pri výkone funkcie prezidenta APRSR a prezídia APRSR podľa ich potreby,
 4. zvoláva valné zhromaždenie, a
 5. iné oprávnenia, stanovené týmito stanovami alebo schválené výkonnou radou.

10.3 V prípade uzatvárania záväzkov APRSR nad sumu 2000,- EUR (slovom dvetisíc EUR) a pri akomkoľvek zaťažovaní majetku APRSR sa na platnosť právneho úkonu generálneho sekretára vyžaduje okrem jeho podpisu aj podpis prezidenta APRSR.

XI. Stále komisie a ad hoc komisie

11.1 APRSR môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo Prezídia zriadiť stále komisie alebo ad hoc komisie.

11.2 Stále komisie a ad hoc komisie sú odbornými, expertnými a iniciatívnymi orgánmi, ktoré sa ustanovujú na riešenie a posudzovanie rôznych otázok, ktoré súvisia s činnosťou APRSR. Komisie sa vytvárajú z radov riadnych členov. Členov stálych komisií a ad hoc komisií volí a odvoláva Prezídium APRSR.

11.3 Základné okruhy pôsobností a úlohy určuje stálym komisiám a ad hoc komisiám Prezídium, náplň činnosti si stanovujú komisie samy.

XII. Hospodárenie APRSR a jej majetok

12.1 Hospodárenie s majetkom APRSR, rozpočet a financovanie akcií spadá do kompetencie Prezídia. Prezídium každoročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení APRSR za predchádzajúci účtovný rok.

Majetok APRSR tvorí:

 1. vlastný majetok a jeho výnosy,
 2. členské príspevky,
 3. výnosy zo zárobkovej činnosti,
 4. výnosy z akcií a iných činností,
 5. dotácie, subvencie a dary, a
 6. iné výnosy.

12.2 APRSR je neziskové združenie. Zárobková činnosť a majetok (hmotné a finančné prostriedky) APRSR slúžia len na ekonomické zabezpečenie a rozvoj činnosti asociácie, jej orgánov a zariadení. V prípade, ak sa v rozpočte APRSR vytvorí určitý peňažný prebytok, o jeho použití rozhodne Prezídium APRSR.

12.3 Po zániku APRSR sa vykoná majetková likvidácia a vyrovnanie. O jeho spôsobe rozhodne valné zhromaždenie.

XIII. Zánik APRSR

13.1 APRSR môže zaniknúť:

 1. zlúčením s iným združením,
 2. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
 3. na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

13.2 O zániku APRSR rozhoduje valné zhromaždenie 3/5 väčšinou všetkých riadnych členov APRSR s hlasovacím právom.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Členovia APRSR, ktorí sa stali členmi pred nadobudnutím účinnosti tohto nového znenia stanov sa naďalej považujú za členov APRSR s výnimkou stanovenou v ods. 14.3 týchto stanov.

14.2 Platnosť členstva fyzických osôb a čestných členov sa končí dňom nadobudnutia účinnosti tohto nového úplného znenia stanov.

14.3 Valné zhromaždenie, na ktorom dôjde k schváleniu nového úplného znenia týchto stanov, zvolí aj nové orgány APRSR v súlade s týmito stanovami, t.j. generálneho sekretára, Prezídium APRSR a stanoví aj nového prezidenta APRSR podľa ods. 9.3 týchto stanov. Funkčné obdobie bývalých orgánov APRSR sa skončí momentom vymenovania nových orgánov APRSR.

XV. Platnosť a účinnosť stanov

15.1 Nové úplné znenie stanov nadobudlo platnosť a účinnosť dňom ich schválenia na valnom zhromaždení APRSR, t.j. dňa 20.5. 2016.

15.2 Generálny sekretár APRSR je povinný oznámiť zmenu stanov ministerstvu vnútra do 15 dní odo dňa schválenia nového úplného znenia stanov na valnom zhromaždení a k oznámeniu o zmene stanov je povinný pripojiť v dvoch vyhotoveniach text nového úplného znenia stanov.