TOP APRSR

Cieľom rebríčka je transparentné sprehľadnenie trhu PR služieb na Slovensku na základe ekonomických ukazovateľov členských agentúr, ktoré tvoria podstatnú časť celkového trhu PR u nás. Rebríček poskytuje dva typy údajov – údaje o tržbách spoločností a tzv. Income fee.

Členovia APRSR sa dohodli, že údaje o tržbách sa budú v záujme transparentnosti uvádzať iba za subjekty, ktoré sú podľa IČO členom APRSR. Nie je možné vykazovať tzv. konsolidované tržby, kde časť alebo celú zákazku vykonáva iný subjekt než člen APRSR.

Údaje o tržbách by tak mali byť identické s verejne dostupnými zdrojmi, akými je Výkaz ziskov a strát v Zbierky listín alebo zdroje ako finstat.sk. Druhým kolektovaným údajom je Income fee, čo je suma celkových tržieb spoločnosti znížená o refakturácie (napr. mediálne nákupy, organizácia veľkých eventov, kontrahovanie umelcov, produkčné a polygrafické práce a pod.)

I. Základné ustanovenia

1.1 Asociácia public relations Slovenskej republiky“, skratka „APRSR“ je občianskym združením založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení. APRSR združuje právnické osoby z oblasti public relations pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú podmienky stanovené týmito stanovami.

1.2 Názov združenia je: Asociácia public relations Slovenskej republiky. Skrátený názov združenia je: APRSR.

1.3 Sídlom združenia je: Šustekova 51, Bratislava 851 04

1.4 Združenie je založené na dobu neurčitú.

2017

Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) dnes zverejnila rebríček agentúr zoradených podľa čistých prijatých honorárov za PR služby. Údaje v rebríčku sú porovnateľné s verejne dostupnými údajmi o tržbách. „Aktuálne údaje o obratoch i honorároch agentúr potvrdzujú trend rastu záujmu o PR služby, a to medziročne o viac ako 10%. Prvý polrok 2018 naznačuje, že by sme v tomto roku mohli dosiahnuť podobnú dynamiku trhu,“ hovorí o tohtoročnom rebríčku Martin Mazag, prezident Asociácie PR na Slovensku.

Poradie 2017 Agentúra Honoráre za PR služby 2016 / Income Fee (€) Obrat 2017 / Turnover (€) Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover Medziročný nárast alebo pokles honorárov / Annual Increase or Decrease (Fee)
1. SEESAME Communication Experts 2 668 000 3 243 500 82,26% +9,34%
2. PR Clinic 1 464 641 1 541 727 95,0% +47,49%
3. Dynamic Relations 2000 1 382 254 1 576 456 87,7% -1,82%
4. PRime time 1 122 000 1 266 000 88,6% -4,1%
5. SKPR STRATEGIES 965 000 1 135 994 85,0% +118,33%
6. AMI Communications 700 424 786 994 89,0% -13,15%
7. Neopublic Porter Novelli 616 640 656 406 94,0% -7,91%
8. 1st CLASS AGENCY 480 000 537 000 88,0% 17,07%
9. PR.Konektor 385 628 443 251 87,0% 26,64%
10. Media & Communication Consulting 251 190 358 843 70,0% -29,51%
Grayling ** NA NA NA NA
SPOLU: 10 035 797 11 546 171   +11,51%

* Agentúra Grayling neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne Viac informácii poskytne: Jana Šimeková, generálna sekretárka APRSR, jana@prokop.online, 0903 783 078

2016

Por. 2016 Por. 2015 Agentúra Honoráre za PR služby 2016 / Income Fee (€) Obrat 2016 / Turnover (€) Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover Medziročný nárast alebo pokles honorárov / Annual Increase or Decrease (Fee)
1. 1. SEESAME Communication Experts 2 440 000 3 118 000 78,3% +8,44%
2. 2. Dynamic Relations 2000 1 407 969 1 475 240 95,4% -7,71%
3. 6. PRime time 1 170 000 1 372 000 85,3% +34,48%
4. 3. PR Clinic 993 016 1 175 167 84,5% -8%
5. 4. AMI Communications 806 522 862 591 93,5% -28,45%
6. 5. Neopublic Portel Novelli 669 614 727 841 92,0% +8,7%
7. SKPR Strategies * 442 000 520 737 85,0% NA
8. 7. 1st CLASS AGENCY 410 000 465 000 88,0% -8,89%
9. 8. Media & Communication Consulting 356 380 412 477 86,4% -13,50
10. PR.Konektor * 304 500 446 225 68,2% NA
Grayling ** NA NA NA NA

* Agentúry neboli v roku 2016 členmi APRSR ** Agentúra Grayling neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne

2015

Por. 2015 Por. 2014 Agentúra Honoráre za PR služby 2015 / Income Fee (€) Obrat 2015 / Turnover (€) Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover Medziročný nárast alebo pokles honorárov / Annual Increase or Decrease (Fee)
1. 1. SEESAME Communication Experts 2 250 000 2 741 000 82,1% +11,39%
2. 4. Dynamic Relations 2000 1 525 601 1 695 112 90,0% +75,15%
3. 5. PR Clinic 1 329 151 1 682 469 79,0% +65,60%
4. 2. AMI Communications 1 127 266 1 383 148 81,5% -3,69%
5. 3. Neopublic Portel Novelli 986 770 1 143 560 86,3% -8,00%
6. 6. PRime time 870 000 1 010 000 86,1% +31,68%
7. 7. 1st CLASS AGENCY 450 000 490 000 91,8% -10,89%
8. 8. MCC PRofessionals 412 000 453 000 90,9% -11,02%
  Grayling neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne
SPOLU: 8 950 788 10 598 289 86% 18,78%

Pravidlá na vykazovanie čistých prijatých honorárov Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádza PR agentúra všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti, resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.

2014

Por. 2014 Por. 2013 Agentúra Honoráre za PR služby 2014 / Income Fee (v eur) Obrat 2014 / Turnover (v eur) Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover Medziročný nárast alebo pokles (Honoráre) / Annual Increase or Decrease (Fee)
1. 1. SEESAME Communication Experts (riadny člen APRSR) 2 020 000,00 2 276 000,00 88,75% – 8,01%
2. 4. AMI Communications (riadny člen APRSR) 1 170 445,50 1 455 778,00 80,40% + 19,84%
3. 2. Neopublic Portel Novelli (riadny člen APRSR) 1 072 577,00 1 248 634,00 85,90% – 9,00%
4. 3. Dynamic Relations 2000 871 024,05 936 585,77 93,00% – 23,91%
5. 6. PR Clinic (štatút pozorovateľa, od 2014 riadny člen APRSR) 802 612,50 944 250,00 85,00% + 77,49%
6. 5. PRime time (riadny člen APRSR) 660 700,00 900 200,00 73,39% + 35,67%
7. 7. 1st CLASS AGENCY (riadny člen APRSR) 505 000,00 550 000,00 91,82% + 17,44%
8. 8. Media & Communication Consulting (riadny člen APRSR) 463 000,00 594 359,00 78,00% + 13,07%
Grayling neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne
Fusion n/a n/a
SPOLU: 7 565 359,00 8 905 806,77 84,95% +15,32%

Pravidlá na vykazovanie čistých prijatých honorárov Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádza PR agentúra všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti, resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.

2013

Bratislava, 17. apríl 2014 – Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) dnes zverejnila rebríček agentúr zoradených podľa čistých prijatých honorárov za PR služby. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Seesame Communication Experts. Na druhej priečke sa umiestnila agentúra Neopublic Porter Novelli, nasledovaná agentúrou Dynamic Relations 2000. „Väčšina členských agentúr APRSR hlási za rok 2013 rozšírenie portfólia klientov a tomu zodpovedajúci rast príjmov. Odzrkadľuje to vývoj na komunikačnom trhu, ktorý po dlhšom útlme opäť zaznamenáva rast. Záujem o PR rastie aj preto, že dnes tento nástroj okrem svojich tradičných úloh (riadenie reputácie, značky, manažment vzťahov) dokáže byť vďaka svojmu strategickému zázemiu, znalosti médií či digitálu aj výborným hlavným dirigentom komunikácie. Podľa priebehu roku 2014 predpokladáme, že tento vývoj bude pokračovať aj v nasledujúcom období,“ vyjadril sa prezident Martin Mazág (agentúra PRime time).

Por. 2013 Por. 2012 Agentúra Honoráre za PR služby 2013 / Income Fee (v eur) Obrat 2013 / Turnover (v eur) Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover Medziročný nárast alebo pokles (Honoráre) / Annual Increase or Decrease (Fee)
1. 1. SEESAME Communication Experts (riadny člen APRSR) 2 196 000 2 826 000 77,71% + 9,36%
2. 2. Neopublic Portel Novelli (riadny člen APRSR) 1 178 687 1 462 709 80,58% – 8,00%
3. 4. Dynamic Relations 2000 1 144 753 1 155 840 99,04% + 35,47%
4. 3. AMI Communications (riadny člen APRSR) 976 700 1 253 221 77,94% 0
5. 6. PRime time (riadny člen APRSR) 487 000 683 000 71,30% + 17,92%
6. 8. PR Clinic (štatút pozorovateľa, od 2014 riadny člen APRSR) 452 196 565 245 80,00% + 102,39%
7. 5. 1st CLASS AGENCY (riadny člen APRSR) 430 000 480 000 89,58% – 4,44%
8. 7. Media & Communication Consulting (riadny člen APRSR) 410 000 492 854 83,19% + 9,02%
SPOLU: 7 275 336 8 918 869 82,42% +10,67%

Agentúra Grayling nezverejňuje výsledky a agentúra Fusion mala v roku 2013 prerušené členstvo v APRSR. Pravidlá na vykazovanie čistých prijatých honorárov Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádza PR agentúra všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti, resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.

2012

Por. 2012 Por. 2011 Agentúra Honoráre za PR služby 2012/ Income Fee (v eur) Obrat 2012 / Turnover (v eur) Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover Medziročný nárast alebo pokles (Honoráre) / Annual Increase or Decrease (Fee)
1. 1. SEESAME Communication Experts (riadny člen APRSR) 2 008 000 2 714 000 73,99% +7,96%
2. 2. Neopublic Portel Novelli (riadny člen APRSR) 1 281 149 1 492 555 85,84% -1,45%
3. 3. AMI Communications (riadny člen APRSR) 976 710 1 256 508 77,73% +0,43%
4. 4. Dynamic Relations (riadny člen APRSR) 845 053 1 016 723 80,76% +11,35%
5. 7. 1st CLASS AGENCY (riadny člen APRSR) 450 000 530 000 84,91% +35,14%
6. 5. PRime time (riadny člen APRSR) 413 300 697 000 59,30% -11,69%
7. 6. Media & Communication Consulting (riadny člen APRSR) 376 090 469 528 80,74% +11,35%
8. PR Clinic (štatút pozorovateľa) 223 433 319 190 70,00%
SPOLU: 6,574 mil. 8,496 mil. 77,%  

Pravidlá na vykazovanie čistých prijatých honorárov Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádza PR agentúra všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti, resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.

2011

Por. 2011 Agentúra Honoráre za PR služby 2011 / Income Fee (v eur) Obrat 2011 / Turnover (v eur) Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover
1. SEESAME Communication Experts (riadny člen APRSR) 1 860 000 2 368 000 78,55%
2. Neopublic Portel Novelli (riadny člen APRSR) 1 300 000 1 403 800 92,66%
3. AMI Communications (riadny člen APRSR) 972 572 1 278 630 76,06%
4. Dynamic Relations (riadny člen APRSR) 751 310 887 410 84,66%
5. PRime time (riadny člen APRSR) 468 000 711 000 65,82%
6. Media & Communication Consulting (riadny člen APRSR) 337 746 471 713 71,60%
7. 1st CLASS AGENCY (riadny člen APRSR) 333 000 402 000 82,83%
8. Communication House (štatút pozorovateľa) 70 500 116500 60,51%
SPOLU: 6,094 mil. 7,639 mil. 79,77%

Agentúry Grayling (riadny člen APRSR), Omnipublic (riadny člen APRSR) a Fusion (štatút pozorovateľa) výsledky za rok 2011 nedodali. Pravidlá na vykazovanie čistých prijatých honorárov Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádza PR agentúra všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti, resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.

2010

Por. 2009 Agentúra (stav členstva 2009) Agency Honoráre za PR služby 2009 Income Fee (v eur) Obrat 2009 Turnover (v eur) Medziročný nárast/pokles (Honoráre) Annual Increase Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover
1. SEESAME Communication Experts 1,660 mil. 2,481 mil. – 4,9 % 66,9 %
2. Neopublic Porter Novelli 1,018 mil. 1,159 mil. – 18,4 % 87,8 %
3. AMI Communications 0,725 mil. 1,200 mil. + 0,5 % 60,4 %
4. Grayling Slovakia n/a n/a + 11,9 % 86,6 %
5. PRime time 0,549 mil. 0,936 mil. + 8,7 % 58,6 %
6. Media & Communication Consulting 0,234 mil. 0,390 mil. – 6,4 % 60 %
7. 1st CLASS AGENCY 0,201 mil. 0,252 mil. + 8,23 % 79,7 %
8. Webster 0,109 mil. 0,305 mil. – 42 % 35,7 %
9. Communication House 0,080 mil. 0,106 mil. – 7,05 % 75,5 %
10. FUSION 0,076 mil. 0,122 mil. – 9,5 % 62,2 %
Omnipublic n/a n/a

Komentár k tvorbe rebríčka: Rebríček APRSR je vytvorený na základe údajov od jednotlivých členských PR agentúr. Kritériom pre zostavenie rebríčka je kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby “ (Income fee), doplňujúcim údajom je celkový obrat agentúry. Kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby“ znamená sumu všetkých agentúrnych odmien, ktoré PR agentúra dostala od svojich klientov za služby výlučne v oblasti public relations. Správne vykazovanie oboch údajov je základom transparentnosti trhu PR na Slovensku. Údaje poskytnuté členskými agentúrami za rok 2009 sú deklaratívne, členské agentúry ich poskytli sekretariátu APRSR vo forme firemného prehlásenia, podpísaného štatutárnym zástupcom agentúry. Agentúra Grayling Slovakia požiadala o nezverejnenie údajov vzhľadom k zmluve s materskou sieťovou agentúrou. Agentúra Omnipublic svoje údaje nedodala.

2009

Por. 2008 Por. 2007 Agentúra (stav členstva 2008) Agency Honoráre za PR služby 2008 Income Fee (v eur/skk) Obrat 2008 Turnover (v eur/sk) Medziročný nárast alebo pokles (Honoráre) / Annual Increase or Decrease Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover
1. 1. SEESAME Communication Experts 1,746 mil. / 52,6 mil. 3,120 mil. / 94,0 mil. +24,6% 56,0%
2. 2. Neopublic Portel Novelli 1,248 mil. / 37,6 mil. 1,779 mil. / 53,6 mil. +10,6% 70,2%
3. 4. AMI Communications 0,721 mil. / 21,7 mil. 1,099 mil. / 33,1 mil. +20,0% 65,6%
4. 5. PRime time 0,505 mil. / 15,2 mil. 0,787 mil. / 23,7 mil. +4,2% 64,2%
5. 6. Media & Communication Consulting (pozorovateľ) 0,250 mil. / 7,54 mil. 0,432 mil. / 13,0 mil. +7,6% 57,9%
6. 7. Communicatin House* 0,123 mil. / 3,70 mil.* 0,175 mil. / 5,3 mil.* +12,1% 69,8%
7. 8. Fusion 0,084 mil. / 0,133 mil. 0,133 mil. / 4,0 mil. +1,3% 63,2%
3. Mmd n/a n/a    
9. Publicity n/a n/a    
Omnipublic n/a n/a
Protocol Service n/a n/a

* číslo bolo prevzaté z rebríčka Strategie Komentár k tvorbe rebríčka: Rebríček APRSR je vytvorený na základe údajov od jednotlivých členských PR agentúr. Kritériom pre zostavenie rebríčka je kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby “ (Income fee), doplňujúcim údajom je celkový obrat agentúry. Kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby“ znamená sumu všetkých agentúrnych odmien, ktoré PR agentúra dostala od svojich klientov za služby výlučne v oblasti public relations. Správne vykazovanie oboch údajov je základom transparentnosti trhu PR na Slovensku. Údaje poskytnuté členskými agentúrami za rok 2008 sú deklaratívne, členské agentúry ich poskytli sekretariátu APRSR vo forme firemného prehlásenia, podpísaného štatutárnym zástupcom agentúry.Agentúra Mmd požiadala o nezverejnenie údajov vzhľadom k zmluve s materskou sieťovou agentúrou. Agentúry Omnipublic, Publicity a Protocol Service svoje údaje nedodali.

2008

Bratislava, 15. apríla 2008 – Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) dnes zverejnila rebríček agentúr zoradených podľa čistých prijatých honorárov za PR služby. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Seesame Communication Experts. Na druhej priečke sa umiestnila agentúra Neopublic Porter Novelli, nasledovaná agentúrou Mmd Public Relations. Komentár k rebríčku APRSR a PR trhu v roku 2007 Riadenie vzťahov k verejnosti sa rozvíjalo v minulom roku organicky vo vzťahu s rozvojom podnikateľského prostredia na Slovensku. PR sa stalo štandardnou komunikačnou aktivitou všetkých väčších zahraničných firiem, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Domáce spoločnosti ešte stále objavujú hodnotu dobrých vzťahov so svojim okolím, najmä po rozmachu nových komunikačných kanálov, odborných médií a ich networkingových platforiem, akými sú odborné konferencie. PR trh sa na Slovensku vyvíja výrazne pozitívne, pretože verejnosť kladie stále vyššie nároky na transparentnosť inštitúcií a podnikania, čo znamená vyšší dopyt po proaktívnej komunikácii. Medziročné nárasty výnosov v PR agentúrach sú niekoľko rokov za sebou vyššie ako nárasty HDP (podľa priemeru rastu APRSR). Podľa hodnotenia členov APRSR sa PR ako komunikačná disciplína sa posúva smerom k štandardnej manažérskej funkcii organizácie, ktorá skúma verejné postoje, identifikuje individuálne alebo firemné zásady a postupy s verejným záujmom, a následne koná v súlade s očakávanými výsledkami; akceptáciou a pochopením. PR nie je len dennodenná práca s novinármi, ale skutočne strategická poradenská aktivita, ktorej výsledkom môže byť aj zmena správania sa spoločnosti na trhu, či vybudovanie novej značky. Aj na Slovensku sa potvrdzuje, že PR agentúry pri budovaní značiek a sledovaní trendov hrajú rovnako významnú úlohu ako marketingové agentúry, ktorých záber je však obmedzený len na trhové cieľové skupiny. Väčšina agentúr APRSR zaznamenala významný nárast dopytu po službách v oblasti sociálnych médií, online komunikácie, monitorovania internetových diskusných skupín a public affairs. Klienti uprednostňujú profesionalitu a kvalitnú prácu pred kvantitatívnymi výsledkami. V súvislosti s výrazným nárastom zahraničných investícií v regióne pribúdajú v portfóliu agentúr noví významní klienti najmä z oblasti developerských spoločností, stavebníctva, telekomunikácií a automobilového priemyslu. Z pohľadu najžiadanejších služieb dlhodobo vedú služby v oblasti media relations, ale ich podiel sa znižuje v prospech public affair a poradenstva v oblasti komunikácie investičných a reštruktualizačných projektov. Zvyšuje sa konkurencia v oblasti základných PR služieb, ktorými sú poskytovanie informácií médiám, či tlačové konferencie. Tieto služby sú často poskytované subjektami, ktoré nie vždy dokážu kompetentne viesť dialóg s verejnosťou, prípadne sú založené účelovo, a ich služby v oblasti PR sú len deklaratívne. Členovia APRSR pri hodnotení roka 2007 skonštatovali, že edukácia v oblasti PR na Slovensku je stále len v začiatkoch, podobne ako rozvoj odvetvia profesionálnych služieb, v ktorom naďalej zostáva problémom akceptácia spravodlivého odmeňovania podľa hodinových sadzieb. Pre rok 2008 má APRSR vo svojom programe tri základné priority:

  • NOVÉ MÉDIÁ – Pomôcť členom a klientom zorientovať sa a pochopiť revolúciu digitálnych sietí
  • EDUKÁCIA – Vytvoriť prehľad PR vzdelávania na Slovensku a poskytnúť členom a študentom prehľad o edukácii v oblasti PR. Vymeniť si skúsenosti z PR programov v rámci ceny za najlepší PR projekt v SR.
  • TRANSPARENTNÉ ODMEŇOVANIE – Transparentne komunikovať trendy v odmeňovaní PR agentúr a spracovať benchmark, ktorý umožní porovnanie s okolitými krajinami. Vytvoriť rebríček investícií do PR podľa sektorov.
Por. 2007 Por. 2006 Agentúra (stav členstva 2007) / Agency Honoráre za PR služby 2007 / Income Fee (v mil. Sk) Obrat 2007 / Turnover (v mil. Sk) Medziročný nárast/pokles (Honoráre) / Annual Increase Podiel honorárov na obrate / Allotment of income fee to turnover
1. 1. Seesame Communication Experts 42,22 70,20 +4,76% 60,14%
2. 3. Neopublic Portel Novelli 34,00 62,00 +36,00% 54,84%
3. 4. Mmd Public Relations -17,69% 70,24%
4. 6. AMI Communications 18,10 33,00 +27,29% 54,85%
5. 5. PRime time 14,6 26,8 -11,51% 54,48%
6. Media & Communication Consulting 7,00 12,00
7. Communication House 3,3 4,98 66,27%
8. 8. Fusion (pozorovateľ) 2,5 4,00 +56,25% 62,5%
7. Publicity 1,73 1,83 94,54%
  2. Omnipublic N/A N/A
  7. Protocol Service N/A N/A

Komentár k tvorbe rebríčka: Rebríček APRSR je vytvorený na základe údajov od jednotlivých členských PR agentúr. Kritériom pre zostavenie rebríčka je kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby “ (Income fee), doplňujúcim údajom je celkový obrat agentúry. Kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby“ znamená sumu všetkých agentúrnych odmien, ktoré PR agentúra dostala od svojich klientov za služby výlučne v oblasti public relations. Správne vykazovanie oboch údajov je základom transparentnosti trhu PR na Slovensku. Údaje poskytnuté členskými agentúrami za rok 2007 sú deklaratívne, členské agentúry ich poskytli sekretariátu APRSR vo forme firemného prehlásenia, podpísaného štatutárnym zástupcom agentúry. Agentúra Mmd výslovne požiadala, aby jej údaje neboli zverejnené v číselnom vyjadrení, údaje však APRSR dôverne poskytla. Agentúry Omnipublic a Protocol Service svoje údaje nedodali. Svetlana Waradzinová, generálna sekretárka APRSR waradzinova@gmx.net0903 430 427