Etický kódex PR

Etický kódex APR SR vychádza z platných etických kódexov v rámci ICCO (International Communications Consultancy Organisation), a to tzv. Štokholmský ICCO a Helsinským ICCO kódex.

PR agentúry a PR konzultanti podnikajúci v oblasti PR sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex, ako aj všetky etické a profesijné štandardy, ktoré sú v ňom zahrnuté. Zároveň sa zaväzujú poskytovať objektívne, čestné, poctivé a profesionálne poradenstvo a služby, ako aj komunikáciu postavenú na informáciách, ktoré sú:

  • pravdivé

  • overiteľné

  • z relevantných dát

  • zazdrojované

  • konzistentné

  • transparetné

  • zákonné

  • férové

Štokholmský ICCO kódex

PR agentúry sú poradenské spoločnosti, ktoré pomáhajú klientom ovplyvňovať názory, postoje a správanie cieľových skupín. Robia tak so všetkou zodpovednosťou voči klientom, spolupracovníkom, voči svojej profesii a voči celej spoločnosti.

Poradenstvo a reprezentovanie záujmov
PR agentúry a PR profesionáli nesmú mať konflikt záujmov, ktorý by mohol kompromitovať ich nezávislú rolu konzultanta. Klientovi poskytujú objektívnu radu/objektívne poradenstvo, ako stanoviť a realizovať optimálnu komunikačnú stratégiu a správanie sa v spoločnosti.

Spoločnosť
Sloboda slova a sloboda médií v otvorenej spoločnosti vytvára prostredie pre vykonávanie PR profesie. PR agentúry pracujú v rámci tejto otvorenej spoločnosti, dodržiavajú jej pravidlá pri všetkých činnostiach, aj pri práci pre klientov, ktorí zdieľajú rovnaký prístup.

Dôvernosť informácií
Dôvera je základným prvkom spolupráce medzi klientom a PR agentúrou/PR odborníkom. Informácie, ktoré agentúra od klienta získa a nie sú verejne známe, nesmú preniknúť k tretej strane bez súhlasu klienta.

Integrita informácií
PR agentúry a PR odborníci nesmú vedome zavádzať verejnosť ako vo veci faktických informácií, tak ani vo veci záujmu klienta. PR agentúry musia urobiť maximum pre správnosť a presnosť informácie, s ktorou pracujú.

Dodržanie prísľubov
PR agentúry by mali jasne spolu s klientom stanoviť ciele a očakávania – čo má byť výsledkom ich práce. Mali by definovať presné ciele komunikačných aktivít a pracovať na ich naplnení. PR agentúry sa nesmú zaviazať k takým garanciám, ktoré by mohli narušiť integritu a etickosť ich samotných alebo komunikačných kanálov, ktoré používajú.

Konflikt záujmov
PR agentúry a PR profesionáli môžu pracovať pre klientov, ktorí sú v konkurenčnej pozícii. Pri prijímaní novej zákazky však musia zachovať právo existujúceho klienta na rozhodnutie v rámci zmluvy, resp. dohody medzi klientom a agentúrou.

Rozhodnutie o prijatí zákazky
PR agentúra a PR odborník môže prijať alebo neprijať zákazku na základe subjektívneho rozhodnutia alebo firemnej politiky.

Riadenie a štandardy práce

PR agentúry sa musia pri všetkých činnostiach vždy riadiť etickými zásadami a štandardami riadenia (best business practices).

Helsinský kódex

S vedomím značného a rastúceho vplyvu a významu public relations sa členovia ICCO (APRSR je členskou asociáciou) zaväzujú vždy dodržiavať nasledujúcich 10 zásad:

1. Pracovať eticky a v súlade s platnými zákonmi.
2. Dodržiavať najvyššie profesionálne štandardy v praxi public relations a komunikácie.
3. Rešpektovať pravdu, jednať čestne a transparentne so zamestnancami, kolegami, klientmi, médiami, vládou a verejnosťou.
4. Chrániť práva na súkromie klientov, organizácií a jednotlivcov zabezpečením dôverných informácií.
5. Dbať na svoju povinnosť udržiavať povesť PR odvetvia.
6. Byť transparentný ohľadom partnerstiev, sponzoringov a konfliktov záujmov a nikdy sa nezapájať do zavádzajúcich PR praktík.
7. Uvedomovať si silu sociálnych médií a používať ich zodpovedne.
8. Nikdy sa nezapájať do vytvárania alebo vedomého rozširovania falošných správ.
9. Ak chcete dodržiavať Etický kódex združenia, dbajte na Etický kódex iných krajín a vždy preukazujte profesionálny rešpekt.
10. Dbať na to, aby ste svoje pracovné povinnosti vykonávali bez toho, aby spôsobovali urážku z dôvodu pohlavia, etnickej príslušnosti, pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia alebo akejkoľvek inej formy diskriminácie.