/wp-content/uploads/2018/09/AMI_Communications.pdf

Kúzlo interného eventu zorganizova- ného simultánne v dvoch budovách centrály Poštovej banky bolo aj v tom, že o ňom dopredu nikto nevedel. Od- štartovala ho výstraha výťahu o ne- bezpečnom e-maili, ktorý by zamest- nanci nemali za žiadnych okolností otvárať. Podpísaná Fantomasom. V ten deň v banke azda nebolo človeka, kto- rý by e-mail nečítal, alebo o ňom nepo- čul od niektorého kolegu. Navyše tam nebolo človeka, ktorého by Fantomas nevystrašil v odraze zrkadla na toale- tách, z dverí na toaletách pre istotu v ži- votnej veľkosti a celkom živý v iné dni priamo v banke alebo pred ňou. Pošto- vá banka sa jednoducho na čas hry zme- nila na jedno veľké Fantomasovo „dou- pie“. Bol všade. A zamestnanci museli
byť pred Fantomasom v podzemí v ne- ustálom strehu. Napätie sa dalo krájať, ľudia začali byť obozretní a súťaživí tak veľmi, ako nikto nečakal.
Do hry sa zapojilo 200 zamestnan- cov, ktorí počas troch dní súťažili sú- časne v dvoch budovách, hľadali in- dície v banke aj jej okolí, lúštili kódy, predbiehali sa v otváraní trezorov, pri- tom si pomáhali a povzbudzovali sa aj streamingom na diaľku. V zamknutej miestnosti v štýle escape room im iné ani neostávalo.
Takmer 20 úlohami sme testovali ich bystrosť, pozornosť, kondičku, tímo- vosť aj odhodlanie. No najmä sme za- mestnancov zabávali. A podarilo sa. Podľa interného prieskumu by si 90 % z nich hru hneď aj zopakovalo.