Byť členom APRSR nie je iba o prestíži. Aj vy môžete budovať hodnoty, férové podnikateľské prostredie a získať nové talenty

Adam Backor

Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky, súčasťou ktorej je už 18 subjektov, sa plánuje rozrastať. Zvažujete členstvo? Toto sú najväčšie benefity, ktoré vám a vašej agentúre vieme garantovať.

Kreatívna brandža opäť rastie. Krízové udalosti v predchádzajúcom období všetkým ukázali, aká dôležitá bola a je schopnosť adekvátne reagovať na nové výzvy a udávať nové trendy. Kým niektoré agentúry sa dokázali nadýchnuť len v priebehu ostatných mesiacov, iné sa otriasli rýchlejšie. Členstvo v asociácii zvyšuje kredibilitu agentúr a zároveň ich dôveryhodnosť v očiach klientov. Ale to nie je všetko.

Vzájomná pomoc v ťažkých časoch

Za uplynulé tri roky sme si uvedomili, že naše spojenie je pevné a silné. Ťažšie časy sa každému z nás prekonávajú ľahšie, ak sa môžete so svojimi obavami obrátiť na skúseného partnera. Asociácia takýto priestor poskytuje. Rovnako dokážeme promptne i odborne diskutovať, pripomienkovať legislatívu a naďalej kultivovať prostredie, v ktorom podnikáme.

Etické prostredie

Agentúry združené v asociácii sa zaviazali dodržiavať normy a zásady, ktoré prispievajú k férovému a etickému PR prostrediu, vrátane tendrovania. Členovia sú na základe svojich preferencií a kvalít prerozdeľovaní do komisií, ktoré dbajú o to, aby sa aj tieto ciele ľahšie presadzovali. Náš hlas je silnejší, a preto dokážeme razantnejšie reagovať na tendre, ktoré nie sú našou etickou komisiou vyhodnotené ako férové. Prostredníctvom takýchto aktivít zlepšujeme a posilňujeme pozíciu public relations v marketingovej komunikácii i širšej spoločnosti. Dbáme tiež o edukáciu smerom k inštitúciám, ktoré nad výberovými konaniami do budúcnosti uvažujú. Na základe manuálov zostavených asociáciou sa môžu inštitúcie v procese tendrov ľahšie zorientovať a jednotlivé úkony prispôsobiť etickým zásadám.

Edukácia všetkými smermi

Vzdelávanie a vymieňanie si poznatkov sa realizuje aj vo vnútri APRSR. Odbornosť je garantovaná výsledkami a dátami, ktoré pravidelne poskytujú členovia, a tak má asociácia prehľad o tom, ako sa trh vyvíja, ktoré z komunikačných nástrojov a platforiem sú trendom a aká je predikcia nasledujúcich mesiacov. V súčasnosti sa veľmi intenzívne hovorí o umelej inteligencii. Naše členské agentúry už na základe vyhodnotených dát vedia, ako ovplyvní jej používanie a dopyt po nej náš trh. Zároveň sme dôveryhodným zdrojom informácií aj pre organizátorov konferencií, odborných panelov, školení či workshopov.

Nové talenty a mladá krv

Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky, ktorá sama je súčasťou ICCO, sa snaží aj o to, aby bolo prostredie PR atraktívne pre nové talenty, z čoho profitujú práve samotné členské agentúry. Sme v úzkom kontakte s univerzitami, odbory ktorých sú blízke našej brandži. Zaujímame sa o marketingovú komunikáciu, žurnalistiku, ale aj o absolventov ekonomických či umeleckých odborov. Intenzívne sa podieľame na výučbe, koncipovaní učebných osnov, odbornej praxi a sme garantmi bakalárskych i diplomových prác. Zároveň spoluorganizujeme konferencie, kde našim nádejným kolegom poskytujeme priestor spoznať toto kreatívne prostredie zblízka. Záujemcom o prácu dokonca APRSR poskytuje priestor na realizáciu. Mladí ľudia sa tak učia od profesionálov zo súčasnej praxe to, čo sa od nich reálne očakáva.

Súťaž PROKOP

Členstvo v APRSR je výhodou aj v prípade súťaže PROKOP. Agentúry, ktoré sú súčasťou asociácie, majú výhodnejšie podmienky pri registrácii prihlásených prác. Najväčší špecialisti na PR komunikáciu Slovenska navyše môžu spoločne formovať samotnú súťaž, ktorá si z roka na rok získava čoraz väčšiu pozornosť a popularitu. Čím pestrejšia paleta názorov a kritérií, tým kvalitnejší a fundovanejší výsledok odbornej poroty. Súťaž PROKOP pritom nie je jediným projektom APRSR. Medzi jej ďalšie eventy patrí aj EsPResso či rozličné konferencie a semináre.

Ako sa teda stať členom APRSR?

Riadnym členom Asociácie public relations Slovenskej republiky sa môže stať právnická osoba, ktorá môže poskytovať služby v oblasti PR a preukázateľne ich aj poskytuje. Tento servis klientom však musí byť v súlade s platnými stanovami asociácie, jej etickým kódexom, Štokholmskou chartou ICCO a Chartou IPRA. Agentúra tiež musí o svoje členstvo požiadať formou žiadosti, kredibilitu na trhu doložiť referenciami od klientov a zároveň odporúčaním niektorej s členských agentúr. O jej vyhovení následne rozhodne Valné zhromaždenie APRSR, a to nadpolovičnou väčšinou členov. V súčasnosti sa APRSR skladá z týchto členských agentúr: 1st CLASS AGENCY, 10/10 COMMUNICATIONS, AMI COMMUNICATIONS, black apple, casual, DIVINO, Dynamic Relations, event2all, GETLIKE, GRAYLING, Lemur, NEOPUBLIC, PA MATTERS, konektor, PRime time, seesame, SK PR, MEDIA CENTRAL.