PROKOP spúšťa registráciu

Asociácia Public Relations na Slovensku (APRSR) vyhlásila nový, v poradí už 10 ročník súťaže najlepších PR projektov na Slovensku – PROKOP 2019.

Uzávierka prestížnej branžovej súťaže PROKOP bude 31. decembra 2019. Prihlasovací systém je otvorený už dnes na adrese www.prokop.online, kde nájdete štatút, ďalšie detaily o súťaži, i víťazné projekty predchádzajúcich ročníkov.

Tento ročník priniesol novú kategorizáciu, PR projekty je možné registrovať do 12 kategórií – v 8 hlavných a 4 špeciálnych. Úplnou novinkou je kategória Krízovej komunikácie.

Hlavné kategórie:
A. Corporate Communications
Projekty na podporu komerčných i nekomerčných klientov ich povesti a imidžu. Vzťahy s médiami, brand pozicioning, komunikačná podpora strategických zmien (change management).

B. Business to Business PR (B2B)
PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.

C. Business to Consumer PR (B2C)
PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing.

D. Community Relations
Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy.

E. Internal Communication
Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď.

F. Krízová komunikácia/Issues management
Projekty zamerané na krízovú komunikáciu v rôznych formách. Môže ísť o krízu celej firmy (napr. insolvenciu), produktov firmy (napr. závadný výrobok), zamestnanci (napr. odchod kľúčového zamestnanca/sexuálne obťažovanie;), alebo o konkurenciu (napr. nekalé praktiky, nepriateľské prevzatie)či financie (napr. ročné výsledky), a pod. vo vzťahu k obchodným partnerom zákazníkov a ďalším cieľovým skupinám.

G. Politická komunikácia, politické PR, Public Affairs
Projekty zamerané na komunálnu i celoštátnu politiku v priebehu volebného obdobia, i volebné kampane do jednotlivých inštitúcií, vrátane prezidentskej kampane. Kategórie zahrnuje i Public Affairs a lobbing kampane.

H. Digital and Social Media
Kategória zahrňuje projekty zamerané hlavne na komunikáciu s obchodnými partnermi, konečnými spotrebiteľmi, komunitami, brand ambassadormi, influencermi, blogermi alebo (potencionálnymi) zákazníkmi a zamestnancami využívajúc predovšetkým sociálne a digitálne médiá. Využité môžu byť všetky nástroje PR v online prostredí (internet, mobilné telefóny, tablety, online média, blogy a blogeri, sociálne siete a intranet).

Špeciálne kategórie:

A. Best media placement PR riešenia s čo najlepším využitím mediálneho priestoru významných médií. V tejto kategórii môžu súťažiť jednak tie komunikačné riešenia, ktorým sa čo najlepšie podarilo využiť predovšetkým redakčný priestor daného média, alebo komunikačné riešenia, ktoré pre PR klienta alebo služby výnimočne dobre využili platený priestor daného média.

B. Regional Community Relations
Kategória, ktorej cieľom je podchytiť kampane zamerané na propagáciu regionálnych projektov, brandov a aktivít či už komerčných, tak neziskových organizácií. . Mediálne pokrytie je v rámci daných lokalít a ich presahom. Rozsah realizovaných projektov je v súlade s budgetom a odzrkadľuje výšku investícií podľa možnosti a charakteru klienta.

C. Event PR
Akcie a udalosti, ktoré možno nápadom či niektorým z parametrov (lokácia, program, technická realizácia atď.) považovať za výnimočné a ktoré prispeli k posilneniu reputácie a naplneniu stanovených komunikačných cieľov spoločnosti a/alebo zvýšili publicitu klienta alebo značky.

D. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie
Kategória zahŕňa projekty, ktoré sú zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a stakeholdermi, komunitou a prostredím. Patria sem napríklad projekty v oblasti Spoločenskej zodpovednosti, sponzoringu, firemnej filantropie či PR projekty pre neziskové organizácie.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 23. januára 2020 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.