Etický kódex volebnej kampane

ETICKÝ KÓDEX VOLEBNEJ KAMPANE POLITICKÝCH STRÁN

Politické strany, rovnako ako ich jednotliví kandidáti a predstavitelia, majú veľkú mieru zodpovednosti za stav krajiny, jej rozvoj a ďalšie smerovanie. Svojou komunikáciou a kampaňami významne ovplyvňujú očakávania nielen voličov, ale aj všetkých občanov.

Etický kódex volebnej kampane má záujem kultivovať politickú komunikáciu a stanoviť základné rámce a mantinely prípravy a realizácie kampaní politických strán a ich kandidátov, ako aj nezávislých kandidátov, vo volebných kampaniach na všetkých úrovniach – do obecných a mestských samospráv, VÚC, Národnej rady SR, Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR.

Rovnaké etické princípy sa vzťahujú aj na iné kampane alebo každodennú komunikáciu politických strán.

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ETICKEJ VOLEBNEJ KAMAPANE POLITICKÝCH STRÁN A KANDIDÁTOV

I. TRANSPARENTNOSŤ

1. Jednoznačná politická príslušnosť kandidáta – kandidáti, ktorí zastupujú politickú stranu vo voľbách musia svoju politickú príslušnosť jasne verejne deklarovať na všetkých vlastných a externých komunikačných nosičoch a platformách, ktoré využívajú. Rovnako od začiatku každej volebnej kampane priznajú politickí, ale aj nezávislí kandidáti podporu ďalších politických strán a koalícií.

2. Financovanie:
     a) Príjmy na kampaň – politická strana by mala mať iba jeden permanentný transparentný účet v slovenskej banke na svoje meno, cez ktorý prijíma všetky dary, ako aj výdavky súvisiace s volebnými kampaňami

     b) Výdavky na kampaň – všetky výdavky na volebné kampane by mali byť rovnako verejné cez transparentný účet v slovenskej banke na meno politickej strany. Neskrývať žiadne výdavky pod agentúru, ktorá zabezpečuje kampaň.

     c) Vlastné zdroje – Kandidáti, ktorí už zastávajú funkciu, by na svoje kampane nemali používať žiadne verejné zdroje vrátane personálu, materiálov, telefónov alebo zariadení.

3. Kampaňový tím – zverejniť na webe politickej strany členov kampaňových tímov politickej strany, ako aj menný zoznam všetkých platených domácich a zahraničných agentúr a externých poradcov podieľajúcich sa na kampani.

4. Označenie politickej strany na všetkých vizuáloch kampaní, platených mediálnych, PR a online výstupoch – jasné, dostatočne veľké a viditeľné označenie politickej strany na všetkých vizuáloch aj nad rámec zákona. Každý článok, rozhovor, či iná forma platenej medializácie musí byť jasne označená ako reklama kandidáta.

II. FÉROVOSŤ

1. Nevyužívať nekalé komunikačné praktiky – kandidáti a kampaňové tímy politických strán nevyužívajú, nevytvárajú a ani si neobjednávajú u tretích strán nekalé komunikačné nástroje v offline a online priestore, ako sú napríklad falošné účty a profily na sociálnych sieťach, hoaxy a konšpirácie, falošné správy, trolling, push polling – účelové štúdie a prieskumy verenej mienky a ďalšie.

2. Nezneužívať negatívne emócie a nálady v spoločnosti a nepodnecovať k násiliu – volebná kampaň kultivuje spoločnosť, informuje o kandidátovi, politickej strane, ich volebných programoch a hodnotách, avšak jej headlines, heslá, motá, tvrdenia a akýkoľvek komunikovaný obsah nesmú podnecovať a zámerne vyvolávať negatívne emócie, násilie a polarizovať spoločnosť.

3. Nediskriminovať – vo vizuáloch a v obsahu komunikácie a kampane nediskriminovať a nevyvolávať predsudky a negatívne postoje voči akejkoľvek rase, etniku, menšine, pohlaviu, veku, národnosti, náboženstvu, sexuálnej orientácii, ako aj  k základným ľudským právam a slobodám.

4. Byť tolerantný s rešpektom k súperovi – komunikácia a kampaň bez útokov, ponižovania, osočovania, ohovárania, klamstiev a urážok na politických súperov. Rešpektovanie ich súkromia a ochrana ich detí a nezainteresovaných rodinných príslušníkov.

5. Neničiť, neodstraňovať a inak neznehodnocovať kampaňové vizuály a materiály súperov – nerealizovať a ani priamo alebo nepriamo nepodnecovať priaznivcov politickej strany a jej kandidátov k ničeniu kampaňových nosičov protikandidátov.

6. Dodržiavanie moratória – dodržať komunikačné ticho 48 h. pred voľbami vo všetkých offline a online (najmä na sociálnych sieťach) komunikačných platformách a nástrojoch strany a jej kandidátov.

7. Dodržiavanie prísľubov v kampani – zdržanie sa populistických a skratkovitých volebných sľubov a programových bodov pre získanie rýchlych a ľahkých hlasov voličov, ktoré nie sú strana a kandidáti schopní dodržať, a to ako v koalícii, tak ani v opozícii.

III. PRAVDIVOSŤ

1. Neklamať. Pravdivý obsah – kampane a komunikácia majú byť objektívne a  nesmú vedome zavádzať verejnosť, využívať klamstvá alebo prekrúcať skutočnosti a fakty. Neprispôsobovať kampaň, informácie,  obsah a príbeh tomu, čomu chce strana, aby volič veril.

2. Overené dáta a relevantné zdroje informácií – politické strany a kandidáti musia urobiť maximum pre správnosť, presnosť, aktuálnosť a objektivitu informácií, s ktorými pracujú. Dáta a informácie získavať z  relevantných zdrojov a štúdií, prieskumy verejnej mienky musia byť reprezentatívne, zbierané trhovo zaužívanými post

3. Integrita a kontext informácií – využité informácie, dáta a obsah v komunikácii a kampaniach musia byť ucelené, komplexné a pravdivo použité, nie vytrhnuté z kontextu alebo využitá manipulatívne iba ich určitá časť.

IV. SPRAVODLIVOSŤ

1. Dodržiavanie platných zákonov a dobré mravy – politické strany a ich kandidáti majú byť vzorom a platnú legislatívu a zákony by mali nielen dodržiavať, ale ich dodržiavanie aj podporovať a neburcovať k ich porušovaniu. V prípade porušovania zákonov rozhoduje súdna moc.

2. Rešpektovanie zákonných lehôt volebných kampaní – politické strany a ich kandidáti za zaväzujú dodržiavať všetky zákony a ich časti týkajúce sa volieb.

3. Rešpektovať slobodu médií – nezávislé a kvalifikované médiá a novinári v nich pracujúci majú osobité právomoci a povinnosti a plnia rolu strážcu demokracie. Útoky na novinárov, podnecovanie k nenávisti a zastrašovaniu sú neprípustné.

4. Akceptovať výsledky volieb – politická strana a jej kandidáti rešpektuj oficiálne a overené výsledky volieb a nespochybňujú ich. V prípade nejasností rozhoduje súdna moc.

5. Prijatie zodpovednosť – politická strana a jej kandidáti by mali vedieť prevziať zodpovednosť za činy, ktoré vyplývajú z ich slov a prísľubov, či už sú dobré alebo zlé, pričom hovoríme ako o krátkodobých, tak aj o dlhodobých dôsledkoch vlastnej komunikácie. Slová majú silu a moc a s nimi ide ruka v ruke aj zodpovednosť za vlastné slová.