Etický kódex

Etický kódex APR SR

Etický kódex APR SR je zhodný s platným etickým kódexom v rámci ICCO (International Communications Consultancy Organisation), a to tzv. Štokholmský ICCO a Helsinským ICCO kódex. PR agentúry a PR konzultanti podnikajúci v oblasti PR, sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex, ako aj všetky etické a profesné štandardy, ktoré sú v ňom zahrnuté. Zároveň sa zaväzujú poskytovať objektívne a profesionálne poradenstvo a služby, ako aj pravdivosť a dôvernosť informácií.

Štokholmský ICCO kódex

PR agentúry sú poradenské spoločnosti, ktoré pomáhajú klientom ovplyvňovať názory, postoje a správanie cieľových skupín. Robia tak so všetkou zodpovednosťou voči klientom, spolupracovníkom, voči svojej profesii a voči celej spoločnosti.

Poradenstvo a reprezentovanie záujmov
PR agentúra poskytuje služby ako nezávislý poradca a nesmie konať v konflikte záujmov. Klientovi poskytuje objektívnu radu, ako stanoviť a realizovať optimálnu komunikačnú stratégiu a správanie sa v spoločnosti.

Spoločnosť
Sloboda slova, sloboda médií v otvorenej spoločnosti vytvára prostredie pre vykonávanie PR profesie. PR agentúry pracujú v rámci tejto otvorenej spoločnosti, rešpektujú jej pravidlá pri všetkých činnostiach, aj pri práci pre klientov.

Dôvernosť informácií
Dôvera je základným prvkom spolupráce medzi klientom a PR agentúrou. Informácie, ktoré agentúra od klienta získa a nie sú verejne známe, nesmú preniknúť k tretej strane bez súhlasu klienta.

Integrita informácií
PR agentúry nesmú vedome zavádzať cieľové skupiny ako vo veci faktických informácií, tak ani vo veci záujmu klienta. PR agentúry musia urobiť maximum pre správnosť a presnosť informácie, s ktorou pracujú.

Dodržanie prísľubov
PR agentúry by mali jasne spolu s klientom stanoviť ciele a očakávania – čo má byť výsledkom ich práce. Mali by definovať presné ciele komunikačných aktivít a pracovať na ich naplnení. PR agentúry sa nesmú zaviazať k takým garanciám, ktoré by mohli narušiť integritu a etickosť ich samotných alebo komunikačných kanálov, ktoré používajú.

Konflikt záujmov
PR agentúry môžu pracovať pre klientov, ktorí sú v konkurenčnej pozícii. Pri prijímaní novej zákazky však musia zachovať právo existujúceho klienta na rozhodnutie v rámci zmluvy resp. dohody medzi klientom a agentúrou.

Rozhodnutie o prijatí zákazky
PR agentúra môže prijať alebo neprijať zákazku na základe subjektívneho rozhodnutia manažmentu alebo firemnej politiky.

Riadenie a štandardy práce
PR agentúry sa musia pri všetkých činnostiach vždy riadiť etickými zásadami a štandardami riadenia (best business practices).

 

Etická komisia APRSR – členovia:

 • Katarína Remiaš, predsedkyňa, 1st CLASS AGENCY
 • Katarína Droppová, členka, 10/10 Communications
 • Daniel Gajdoš , člen, Casual
 • Juraj Caránek, člen, Seesame
 • Peter Fecko, člen, Grayling
 • Matej Beňuška, člen, PA Matters
 • Ľuboš Schwarzbacher, člen, Hugo Bach

Zasielanie podnetov a sťažností za porušenie Etického kódexu APRSR

Ak máte akékoľvek podozrenie z porušovania Etického kódexu APRSR na strane agentúry, jej zamestnancov, spolupracovníkov, ako aj na strane firiem a inštitúcií napíšte nám správu na:podnety@asociaciapr.sk

Podnet by mal obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 • Predmet, popis podnetu– čoho sa týka – podrobnejšie, ale vecne rozpísaná dôvod podnetu / sťažnosti, vrátane odporúčania na konkrétny bod alebo body Etického kódexu, ktoré mali byť porušené.
 • Časový horizont– kedy malo dôjsť k porušeniu Etického kódexu APRSR.
 • Na koho je podnetsmerovaný– kto porušil podľa vás Etický kódex APRSR –  celý názov agentúry, firmy, inštitúcie alebo v prípade podnetu na konkrétnu osobu – meno, priezvisko a názov agentúry / firmy / inštitúcie, pre ktorú pracuje, resp. s ňou spolupracuje.
 • Kto podáva podnet– FO (meno, priezvisko, adresa, kontakt) alebo PO – názov, IČO, kontaktná osoba – meno, priezvisko, kontakt.
 • Prílohy a linky – všetky relevantné dokumenty a informácie, ktoré sú dôkazom daného porušenia Etického kódexu APRSR.