Memorandum

 

Preambula

Poslaním riadenej komunikácie je v prvom rade podporovať dôveryhodnosť. S vývojom sociálnych sietí sa mení prostredie, v ktorom sa komunikácia odohráva. V tomto prostredí je oveľa ťažšie komunikáciu kontrolovať, identifikovať záujmy diskutujúcich a rozličných iniciatív. Dôveryhodnosť informácií je tak pod čoraz väčším tlakom.

Dlhodobý cieľom Asociácie public relations Slovenskej republiky (APRSR) je prispievať k rozvoju odvetvia komunikácie, presadzovať etické štandardy, vzdelávať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať prostredie, v ktorom sú komunikačné služby poskytované.

Členské agentúry APRSR, ako aj združenia, organizácie a komerčné spoločnosti, ktoré prijali Memorandum Etika v digitálnej komunikácii, si uvedomujú svoju osobitnú zodpovednosť. Postupy pri zadávaní, riadení a realizácii komunikačných kampaní opierajú o zásady uvedené v memorande. Tieto zásady presadzujú rovnako v komunikácii v tradičných, online médiách aj na sociálnych sieťach.

 

sady

Etická riadená komunikácia sa opiera o základné zásady, ktoré usmerňujú zadávateľov aj realizátorov. Tieto zásady predstavujú praktický návod, ako riešiť etické dilemy. K základným zásadám patrí:

Dbať na integritu informácií
Komunikační profesionáli nesmú vedome zavádzať cieľové skupiny. Musia urobiť maximum pre správnosť a presnosť informácie, s ktorou pracujú. Tvorba a šírenie falošných správ a informácií sú jasným popretím tejto dobrej praxe.

Jasne deklarovať záujmy
Špecificky v online prostredí dbajú komunikační profesionáli na jasné označenie zadávateľa, komerčnej spolupráce a otvorene prezentujú názory zadávateľa. Vytváranie a využívanie falošných profilov sú jasným popretím tejto dobrej praxe.

Upozorňovať na neetické praktiky
Komunikační profesionáli majú špecifické postavenie, v ktorom si viac uvedomujú techniky presadzovania záujmov rozličných skupín. Majú preto povinnosť upozorniť na zavádzajúce praktiky, ako, napríklad, na existenciu falošných profilov, tvorbu a šírenia falošných správ.

Budovať dôveru
Komunikační profesionáli majú presadzovať komunikačné riešenia, ktoré budujú atmosféru dôvery, spolupráce, a otvorenosti. Tieto princípy rovnako presadzujú do internej komunikácie, aby sa tieto zásady stali bežnou praxou.

Odmietnuť neetické požiadavky
Komunikační profesionáli majú právo neprijať zadanie od interného alebo externého objednávateľa, ktoré smeruje k neetickým postupom, ako napríklad využívanie falošných profilov alebo šírenie falošných správ a informácií. Povinnosťou profesionálov je oznámiť túto skutočnosť na právne oddelenie zadávateľa s odvolaním sa na etické štandardy odvetvia a toto memorandum.

Riešenie porušení etiky
Etika v digitálnej komunikácii vychádza z princípov dobrej praxe, keďže aktuálne neexistuje legislatíva, ktorá by porušenia upravovala. Porušenie etických princípov riešia na princípe samoregulácie jednotlivé profesionálne asociácie a združenia. APRSR ponúka pri riešení neetických praktík svoje expertné kapacity.

Zoznam signatárov
Dokument Memorandum Etika v digitálnej komunikácii podporujú a zaväzujú sa presadzovať nižšie uvedené organizácie a spoločnosti. Signatári zároveň vítajú záujem ďalších subjektov o pripojenie sa k memorandu.

 

 1. 1st Class 
 2. 10/10 Communications
 3. AMI Communications 
 4. Black Apple
 5. Casual 
 6. Dynamic Relations 
 7. Event2all 
 8. Getlike 
 9. Grayling 
 10. Hugo Bach 
 11. Neopublic 
 12. PR Konektor 
 13. Prime Time
 14. Seesame 
 15. SKPR Strategies