The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Podmienky členstva

Podmienky prijatia za člena APRSR so štatútom pozorovateľa

(Podmienky prijatia za člena APRSR so štatútom pozorovateľa tak, ako ich schválilo Valné zhromaždenie APRSR vo svojich Stanovách)

Právnická osoba, aby spĺňala dané podmienky, stanovené Stanovami APRSR, a ktorá má

záujem o štatút pozorovateľa v APRSR musí k písomnej žiadosti o prijatie za pozorovateľa doložiť doklady uvedené v týchto stanovách, a to:

a) 1 referenciu od klienta, potvrdzujúcu, že pre tohto klienta záujemca o štatút pozorovateľa poskytuje služby v oblasti public relations v Slovenskej republike, s presným vymedzením o aké služby ide, podpísanú štatutárnym orgánom tohto klienta;

b) výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac;

c) písomné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom, že bude dodržiavať platné stanovy APRSR; platný etický kódex APRSR, Štokholmskú chartu ICCO a Chartu IPRA o transparentnosti spolupráce s médiami;písomné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom, že bude platiť členský

d) príspevok vo výške schválenej výkonnou radou APRSR;

Prihláška za člena APRSR so štatútom pozorovateľa

Organizácia:  Ulica: 
Mesto:  PSČ: 
Telefón:  Email: 
Riaditeľ:  Rok vzniku: 
Príslušnosť k sieti:  Počet zamestnancov: 
Fax: Web:
Kľúčoví ľudia: 
Služby PR: 
 
 
Hrubo vyznačené položky sú povinné Odoslať