The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Štatút 6. ročníka súťaže PROKOP 2015

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV   |   SHORTLISTY 2015   |   Štatút 6. ročníka súťaže PROKOP 2015   |   Porota   |   Kategórie   |   PROKOP 2015   |   PROKOP 2014   |   PROKOP 2013   |   PROKOP 2012   |   PROKOP 2011   |   PROKOP 2010

Prokop 2015 - najlepšie PR projekty na Slovensku
Štatút VI. ročníka súťaže

1. Základné podmienky

1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácie PR na Slovensku APR SR  v spolupráci s odborným mesačníkom Stratégie.

1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie pôvodné PR projekty, realizované na Slovensku v roku 2014 a s ukončením k 1.4.2015  domácimi špecializovanými agentúrami a komunikačnými oddeleniami komerčných firiem, resp. verejných organizácií a inštitúcií. Kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita, flexibilita, merateľnosť zmeny a etika PR projektu s prihliadnutím na preukázané výsledky. Ak agentúra (spoločnosť, inštitúcia) podá projekt, ktorý je tzv. sieťový, porota ho uzná len vtedy, ak je jednoznačne  deklarovaný prínos domácej agentúry do projektu a projekt sa adaptoval aj na území SR.

1.3. Výkonným  orgánom je organizačný výbor (OV), zložený zo  zástupcov APR SR (generálna sekretárka APRSR,  aktuálny prezident/ka APRSR, dobrovoľní členovia pracovnej skupiny). Organizačný výbor predkladá svoje návrhy na schválenie členom APRSR per rollam .

1.4. Exekutívu súťaže vykonáva sekretariát APRSR.

1.5. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné podanie prihlásenej práce do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže, a to v online forme prostredníctvom webových sídiel www.asociaciapr.sk alebo www.aprsr.eu v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a uhradenie príslušných poplatkov v určenom termíne.

1.6. Do súťaže môžu byť prihlásené len také PR projekty alebo PR časti komunikačných kampaní, ktoré boli na území SR realizované v roku 2014. V prípade cezhraničných PR projektov musí byť preukázaná aktívna tvorba projektu prihlasovateľskou agentúrou s pôsobnosťou na území SR. Do súťaže možno prihlásiť aj projekty, ktoré začínali v roku 2013 a ich pokračovanie a výstupy boli v roku 2014, resp. projekty s dobou začiatku 4Q 2014 a ukončením v 1Q 2015.

1.7. Do súťaže môžu byť zaradené len PR projekty, ktoré boli podľa zadania klienta vytvorené pre použitie v SR – ich koncept a realizácia je teda originálnym autorským dielom subjektu registrovaného v SR.

1.8. Organizačný výbor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky a pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže. Formálne náležitosti prihlášky bude kontrolovať a posudzovať výkonný orgán súťaže, v prípade sporných bodov v prihlásenom projekte rozhoduje o prijatí prihlášky organizačný výbor.

2. Súťažné kategórie

2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

Hlavné kategórie:

A. Corporate Communications
Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu. Vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien (change management).

B. Business to Business PR
PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.

C. Business to Consumer PR
PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing.

D. Community Relations
Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy.

E. Internal Communication
Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď.

Špeciálne kategórie:

A. Best media placement
PR riešenia s čo najlepším využitím mediálneho priestoru významných médií. V tejto kategórii môžu súťažiť jednak tie komunikačné riešenia, ktorým sa čo najlepšie podarilo využiť predovšetkým redakčný priestor daného média, alebo komunikačné riešenia, ktoré pre PR klienta alebo služby výnimočne  dobre využili platený priestor daného média. Taktiež projekty zamerané na efektívnu komunikáciu značky alebo služby z pozície reklamného, produktového a iného partnerstva v rámci projektu, ktoré má za následok dosiahnutie najvyššieho počtu PR výstupov a dosiahnutie mediálnej hodnoty bez podpory platenej inzercie v daných tituloch v rámci všetkých zúčastnených partnerov, s viditeľným brandom vo forme obrazovej alebo uvedenej značky/claimu priamo v texte.

B. Digitálne PR
Všetky nástroje PR využité v online prostredí (internet, mobilné telefóny, tablety, online média, blogy a blogeri, sociálne siete a intranet).

C. Regional Community Relations
PR v regiónoch, inak detto ako kategória Community Relations.

D. Event PR
Akcie a udalosti, ktoré možno nápadom či niektorým z parametrov (lokácia, program, technická realizácia atď.) považovať za výnimočné a ktoré prispeli k posilneniu reputácie a naplneniu stanovených komunikačných cieľov spoločnosti a/alebo zvýšili publicitu klienta alebo značky.

E. Vládne a politické PR
PR kampaň štátnej organizácie alebo politickej strany, zameraná na komunikáciu aktivít a/alebo budovanie imidžu konkrétnych osôb k širokej verejnosti.

F. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie
Kategória zahŕňa projekty, ktoré sú zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a stakeholdermi, komunitou a prostredím. Patria sem napríklad projekty v oblasti spoločenskej zodpovednosti, sponzoringu, firemnej filantropie či PR projekty pre neziskové organizácie. 

2.2. Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Práca prihlásená v hlavnej kategórii môže byť zároveň prihlásená aj v špeciálnej kategórii.

2.3. Organizačný výbor pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú príspevky prihlásené v správnych kategóriách. Organizačný výbor má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút súťaže a v takom prípade nemá prihlasovateľ právo na vrátenie prihlasovacích poplatkov.

2.4. Pokiaľ bol príspevok prihlásený do inej kategórie ako patrí, OV má právo preradiť ho do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa práce.

3. Súťažné ocenenia

3.1. PROKOP 2015 a pamätný certifikát
Cenou pre agentúry – autorov víťazných projektov v každej kategórii je plastika (soška) „PROKOP“ a pamätný certifikát. V každej súťažnej kategórii môže byť udelené toto ocenenie za 1., 2., a 3. miesto. 

3.2. Mimoriadna cena – PROKOP a osobitný certifikát
Mimoriadnou cenou pamätný certifikát. Tú môže porota udeliť na základe väčšinového súhlasu v prípade, pokiaľ chce oceniť mimoriadny prínos projektu v oblasti kreativity, efektivity, spoločenského významu projektu a pod.

3.3. Shortlist – pamätný certifikát
Cenou pre nominované práce je pamätný certifikát.

3.4. Grand Prix
Porota môže udeliť aj mimoriadnu cenu GRAND PRIX, a to výhradne pre komerčné kampane.

3.5. PR Osobnosť roka
Ocenením PR Osobnosť roka chce organizátor ocenovať tých klientov, ktorí rozumejú hodnote a efektivite PR a prisudzujú PR strategické miesto v komunikačnom mixe. Právo nominovať a rozhodovať o víťazovi tejto kategórie majú výhradne členovia APRSR a nositelia tohto ocenenia. Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich členov APRSR. 

4. Porota

4.1. Vytvorenie poroty
Prihlásené práce hodnotí odborná porota, ktorú navrhuje a schvaľuje Valné zhromaždenie APRSR. Odborná porota je zložená z 35 členov – odborníkov z radov domácich osobností PR, a to nasledovne: 

 • Každá agentúra APRSR s riadnym členstvom (9 členov)
 • Nominanti riadnych a pozorovateľských agentúr APRSR z radov klientov (10 členov)
 • Zástupcovia médií (2 členovia)
 • Zástupca akademickej obce (1 člen)
 • Zástupca tretieho sektora (1 člen)
 • Osobnosť roka v PR (2 členovia)
 • Osobnosť zo zahraničia (zástupca ICCO, resp. partnerskej asociácie) (2 členovia)
 • Zástupcovia sektorových asociácií v SR (ADMA, KRAS) (2 členovia)
 • Nominanti VR APRSR z biznis sektoru, resp. nezávislých konzultantov, resp. hovorcov (6 členov)

4.2.Kmeňová porota
VZ APRSR z radov odbornej poroty vytvára kmeňovú porotu, zloženú z 9 – 11 členov, ktorí posudzujú projekty na osobnom zasadnutí poroty. 

4.3. Vyhlásenie členov poroty
Každý člen poroty podpisuje vyhlásenie o mlčanlivosti a etike rozhodovania. 

4.4. Predseda poroty
Predsedu poroty navrhuje a volí Valné zhromaždenie APRSR zo zvolených porotcov. Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť v komunikačnej branži. Predseda poroty by mal mať skúsenosti s prácou v podobných súťažiach a musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže.

4.5. Zásady rozhodovania poroty
Hlavnými kritériami hodnotenia súťažných príspevkov sú dosiahnutie cieľa projektu, idea projektu, merateľnosť zmeny, inovatívnosť, kreativita a flexibilita ako aj etika PR projektu s prihliadnutím na preukázané výsledky pred začatím projektu a po jeho skončení (vplyv merateľný na záujmovú skupinu). Inovatívnosť nielen v zmysle použitia nových komunikačných foriem (word of mouth, blogov a pod.), ale aj vhodného namixovania tradičných foriem a nástrojov PR pre riešenie zadania, ale aj ich použitie v novom kontexte. Porota by vo svojom hodnotení mala prihliadať na dosiahnuté výsledky, ktoré by však mali byť verifikovateľné a preukázateľne súvisieť s aktivitami danej kampane. To sa týka aj cezhraničných projektov, ktoré pôsobia na viacerých trhoch súčasne.

4.6. Administrácia prihlášok
Prihlášky do súťaže prijíma sekretariát APRSR iba v predpísanej forme a rozsahu (elektronicky na stránke www.asociaciapr.sk a www.aprsr.eu) do dátumu vyhláseného v otvorení súťaže. Overuje ich z hľadiska kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy.

4.7. Proces rozhodovania poroty
Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát či iný vážny dôvod, pre ktorý by danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie.
Porota dostane projekty k dispozícii na individuálne posudzovanie elektronickou formou. Svoje výsledky odovzdá prostredníctvom online formuláru. Vyhodnotenie online formuláru zabezpečuje sekretariát APRSR.
Každé rozhodnutie poroty bude potvrdené hlasovaním členov poroty.
Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách.

4.8. Prvé kolo hodnotenia
V prvom kole porotcovia individuálne – po prevzatí podkladov od organizátora – na hodnotiaci formulár uvedú, ktorý projekt navrhujú nominovať na shortlist súťaže (ÁNO – NIE). Po odovzdaní hodnotiacich formulárov sekretariát APRSR zostaví shortlist súťaže, na ktorý postúpia všetky práce, ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty. Shortlist súťaže môže byť zverejnený. 

4.9. Druhé kolo hodnotenia
Druhé kolo hodnotenia prebieha prostredníctvom online formulárov elektronicky. Na základe parametrov každý člen poroty hodnotí a boduje projekty zaradené na shortlisty (porotca prideľuje v jednotlivých hodnotiacich kategóriách body od 1 do 5, a to 1 – najhoršie a 5 – najlepšie), body za projekt sa sčítajú a následne priemerujú počtom hodnotení. Na základe bodových hodnotení vznikne poradie hodnotených prác podľa súčtu pridelených bodov. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty. Víťaz danej kategórie sa potom potvrdí per rollam hlasovaním, pre ktorého platnosť je potrebná nadpolovičná väčšina poroty.

4.10. Zasadnutie kmeňovej poroty
Kmeňová porota rozhoduje o udelení Grand Prix PROKOP 2015, o mimoriadnych cenách PROKOP.
Kmeňová porota zároveň rozhoduje o udelení, resp. neudelení jednotlivých miest v jednotlivých kategóriách na základe porovnania úrovne shortlistovaných projektov a výšky bodových ohodnotení porotou. 

4.11. Hodnotenia porotcov
Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené. Pri víťazných prácach je tiež povinnosťou poroty sformulovať krátke písomné odôvodnenie, prečo daná práca získala ocenenie.

4.12. Udelenie cien
Porota sa môže dohodnúť, že v niektorej kategórii cenu neudelí, a to na základe stanovenia bodových pásiem pre získanie jednotlivých miest (1., 2., 3. miesto). Takisto sa môže dohodnúť na udelení mimoriadnej ceny (tzv. malý Prokop) za mimoriadnu kreativitu, efektivitu, spoločenský význam projektu a pod.

5. Forma prihlášok

5.1. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní prepísanú formu a rozsah. Prihlasovateľ musí vyplniť základné údaje o projekte:

Názov práce:
Prihlasovateľ:
Kategória:
Súhlas klienta:
Kontaktná osoba:

5.2. Odporúčaná štruktúra prihlášky by mala obsahovať nasledujúce kapitoly:

 1. Zhrnutie projektu / dôvody pre ocenenie.
 2. Popis komunikačných príležitostí a rizík, ktoré projekt riešil.
 3. Informácia o výskumoch, realizovaných pred uskutočnením projektu.
 4. Vysvetlenie zvoleného strategického postupu.
 5. Popis realizovaných fáz a aktivít projektu.
 6. Prehľad dosiahnutých výsledkov s dôrazom na dopad projektu na podnikanie, obchodné výsledky a reputáciu zadávateľa.

5.3. Prihlasovateľ má právo priložiť do 10 obrazových súborov (jpg, png, gif v celkovej veľkosti max. 10 MB) a video (max. 3 min film, 12 MB - .avi).

6. Pôvodnosť a práva

6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená, a to bez nároku na vrátenie prihlasovacích poplatkov. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

 • prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže Prokop.
 • Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

7. Termíny

Vyhlásenie súťaže: 29. júna 2015
Uzávierka prihlášok: do 2. septembra 2015
Hodnotenie porotou: 7. – 20. september 2015
Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 1. október 2015

8. Poplatky

Za každý podaný návrh zaplatí prihlásená členská agentúra APRSR 100 euro, nečlenská agentúra 200 euro. 

9. Kontakty
APRSR c/o Svetlana Waradzinová
Pražská 5
811 04 Bratislava
waradzinova@gmail. com, prokop@aprsr.eu
+421 903 430 427